(1)
Zhychenko, G.; Mykhailiv, I.; Goptaryova, N.; Gorvanko, G. MODEL OF THE FOLDING PROCESS AND FORMATION OF BREACHES IN THE BORISLAV-POKUTSKA ZONE OF THE PRECARPATHIAN DEFLECTION. rrngr 2019, 7-16.