Prospecting and Development of Oil and Gas Fields http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr <p>Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ охоплює різні розділи нафтогазової справи, в тому числі:</p> <ul> <li class="show"> <p>актуальні питання нафтогазової галузі</p> </li> <li class="show"> <p>техніка і технології</p> </li> <li class="show"> <p>дослідження та методи аналізу</p> </li> <li class="show"> <p>наука - виробництву</p> </li> <li class="show"> <p>виробничий досвід</p> </li> <li class="show"> <p>сертифікація, стандартизація, якість</p> </li> <li class="show"> <p>історія нафтогазової науки і техніки</p> </li> </ul> <p>Журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” публікує оглядові та</p> <p>дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею).</p> Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas uk-UA Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 1993-9973 Управління ресурсами корисних копалин на основі рамкової класифікації ООН (національна класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України) http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/750 <p>Наводиться характеристика Рамкової класифікації запасів і ресурсів викопних енергетичних та міне-ральних корисних копалин Організації Об‘єднаних Націй (РКООН-2009) як універсальної системи оцінки за-пасів/ресурсів родовищ корисних копалин за ринкових умов. РКООН-2009 забезпечує представлення звітно-сті про оцінку запасів/ресурсів для всіх видів сировини, враховує вплив екологічних і соціальних чинників та дозволяє зберегти національні терміни з одночасним забезпеченням їх зіставлення з міжнародними стандартами. Порівняння з Класифікацією України дозволило встановити, що Національна класифікація заснована на тих самих підходах до категоризації запасів/ресурсів, що і РКООН-2009, а усі категорії запа-сів і ресурсів корисних копалин, які використовуються Класифікацією України, мають свої аналоги в РКООН-2009, що не лише дозволяє враховувати потреби держави, а і забезпечує порівнянність статисти-чної звітності про запаси/ресурси на міжнародному рівні. Визначаються напрями розвитку Класифікації України на шляху до подальшої її гармонізації з РКООН-2009 та з іншими класифікаційними системами (CRIRSCO, SPE PRMS). Висвітлено питання розробки, просування і підтримки впровадження глобальної системи, яка може бути використана як інструмент для сталого управління природними ресурсами. Пер-шочергову увагу зосереджено на розробці та розгортанні Системи управління ресурсами Організації Об'єд-наних Націй (СУРООН), заснованої на Рамковій класифікації ресурсів Організації Об'єднаних Націй, що включає принципи, специфікації, керівні вказівки, протоколи застосування (процедури і контрольні перелі-ки) і передову практику, які покликані сприяти стійкому управлінню енергетичними ресурсами, сировинни-ми матеріалами та іншими ресурсами.</p> Г. І. Рудько В. І. Ловинюков С. Ф. Литвинюк О. В. Нецький Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 7 15 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-7-15 Підвищення ефективності експлуатації водозабірних свердловин виробничих об’єктів нафтогазового комплексу http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/748 <p>Постачання нафтоперекачувальних і компресорних станцій систем магістрального транспорту вугле-водневих енергоносіїв, а також більшості інших виробничих об’єктів нафтогазового комплексу водою забезпечується, зазвичай, з підземних джерел. У такому випадку роль водозабірних споруд відіграють бурові колодязі або спеціальні свердловини, значна частина яких улаштована у нестійких водоносних породах, що передбачає необхідність застосування фільтрів різних конструкцій. У процесі експлуатації систем водопо-стачання фільтри свердловин і прифільтрові зони водоносних пластів забруднюються механічними частинками, а також нашаруваннями розчинених у підземних водах солей кальцію, магнію, кремнію та інших елементів, що неодмінно призводить до збільшення гідравлічного опору, і відповідно, до зниження притоку води і продуктивності водозаборів. Будівництво нових споруд вимагає додаткових, достатньо суттєвих капітальних вкладень, тому вважається економічно недоцільним і застосовується у крайніх випадках. Більш раці-ональним способом відновлення дебіту свердловин є очищення фільтрів і прифільтрових зон водоносних го-ризонтів від кольматаційних відкладень, що дає змогу отримати суттєвий економічний ефект. Аналіз існуючих способів і засобів відновлення водозабірних свердловин свідчить, що, не дивлячись на актуальність питання необхідності покращення водопостачання і раціонального використання підземних вод, пошук найбільш ефективних методів регенерації систем водозабору триває. Розроблення режимів оброблення фільт-рів і прифільтрової зони водоносних пластів передбачає сьогодні використання підходів, в яких узагальнено досвід попередніх методів без достатнього теоретичного і експериментального обґрунтування. Авторами запропоновано більш ефективний метод руйнування і диспергування кольматаційних відкладень створенням у порожнині фільтра вібраційного впливу і потужного фільтраційного потоку змінного напряму шляхом реалізації багатократного регульованого вибуху газоповітряної суміші, що дає змогу використовувати його у достатньо широкому діапазоні гідрогеологічних умов, а також у свердловинах, обладнаних різними типами фільтрів. Такий спосіб відрізняється доступністю, простотою і низькою вартістю. З метою вста-новлення науково-обґрунтованих критеріїв вибору оптимальних режимів оброблення свердловин зазначеним способом авторами проведено низку досліджень, одним з основних завдань яких було встановлення харак-теру розповсюдження у водоносному горизонті параметрів пружних гідродинамічних коливань, викликаних вибухом газоповітряної суміші у зоні фільтра водозабірної свердловини.</p> М. П. Школьний О. М. Бортняк І. І. Стеліга Г. Д. Лялюк-Вітер В. Я. Шиманський Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 16 23 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-16-23 Дослідження впливу геометрії струминних апаратів на їх основні технологічні показники http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/740 <p>Для перевірки ефективності роботи струминних апаратів (ежекторів), розміщених на різних глибинах у нафтових свердловинах, що експлуатуються механізованими способами, необхідно встановити взаємозв’язок між їх геометричними розмірами та максимально досяжними робочими параметрами. З цією метою був проведений ряд експериментальних лабораторних досліджень, основним завданням яких було вияв-лення оптимальних параметрів струминного апарату, що працює з газорідинними потоками. В експериме-нтальній установці подача рідини здійснювалася за допомогою електровідцентрового насоса, а нагнітання повітря забезпечувалося компресором. Установка передбачала можливість регулювання як тиску рідини перед і після струминного апарату, так і тиску та подачі газу на його вході. Основні параметри установки були обчислені за критеріями подібності до реальних свердловин. Вплив геометрії струминного апарату на його вихідні параметри досліджували шляхом заміни його основних елементів (сопла, камери змішування, дифузора). Для кожної із запропонованих конструкцій струминного апарату заміряли тиски та витрати в його основних перерізах, зіставляли їх значення та шляхом порівняння виявляли основні закономірності при виборі оптимальної геометрії, яка б забезпечувала максимальні відбори газу або мінімальні втрати тиску. Основні результати експериментального дослідження представлено у вигляді графічних залежностей, на основі яких зроблено висновки про ефективність роботи струминних апаратів.</p> О. Я. Дубей Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 24 34 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-24-34 Дослідження складу трубопровідних газорідинних потоків та впливу наявних у них шкідливих домішок на режими перекачування, енерговитрати на транспортування http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/744 <p>На основі аналізу складу газорідинних потоків трубопроводів різного призначення (магістральних, промислових і міжпромислових газопроводів, нафтопроводів, теплопроводів, водопроводів) встановлено, що у внутрішній порожнині практично усіх ненових металевих трубопроводів, не залежно від їх призначення, містяться різноманітні шкідливі домішки. У більшості випадків у трубопроводах має місце складна багатокомпонентна суміш шкідливих домішок різного походження: газовий конденсат, вода, мастило, продукти внутрішньотрубної корозії, будівельне сміття, винесені з свердловини частинки порід, окалина, яка відшарувалась від труб, парафіни, різні мінеральні солі, відклади шламу, пісок, ґрунт, біоплівка тощо. Описано види і властивості характерних шкідливих домішок, виявлених у внутрішній порожнині металевих трубопроводів різного призначення, визначено причини їх наявності у трубопровідних газорідинних потоках. Залежно від призначення трубопроводу шкідливі домішки можуть накопичуватись у його внутрішній порожнині, відкладатись на внутрішніх стінках або рухатись у потоці транспортованого продукту. Розглянуто параметри, які чинять істотний вплив на процеси накопичення у внутрішній порожнині трубопроводів різного призначення та відкладення на внутрішніх стінках трубопроводів різноманітних шкідливих домішок і наведено можливі місця їх накопичень або відкладань. Виконано аналіз негативних наслідків, які відбуваються у разі накопичень або відкладань шкідливих домішок у внутрішній порожнині трубопроводів, їх руху трубопроводом і ударяння до стінок фасонних елементів (відводів, трійників, перехідників тощо). Наведено основні критерії, за якими оцінюється гідравлічний стан забруднених шкідливими домішками трубопроводів, від значення яких залежать енерговитрати на транспортування.</p> Я. В. Дорошенко О. М. Карпаш Б. Н. Гожаєв Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 35 45 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-35-45 Дослідження впливу характеристик розкриття газоносних пластів перфорацією на видобувні можливості свердловини http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/749 <p>Охарактеризовано основні ускладнення при видобуванні залишкового газу з виснажених газових покладів. Погіршення стану привибійної зони пласта на виснажених покладах пов’язано, в основному, із скупченням рідини і твердої фази і можливою деформацією порід.. Одним із методів зниження впливу забруднення привибійної зони пласта на продуктивну характеристику свердловин є створення у привибійній зоні перфораційних каналів, які би проходили через забруднену зону і покращували гідродинамічний зв'язок газоносного пласта із свердловиною. Досліджено вплив на дебіт газової свердловини кількості та розмірів перфораційних каналів залежно від проникності пласта за постійного гирлового тиску. Результати досліджень представлено у вигляді графічних залежностей відношення дебітів свердловини з перфораційними каналами і гідродинамічно досконалої свердловини q/q0 від визначальних чинників, а також у вигляді графічних залежностей між окремими визначальними чинниками. З використанням результатів досліджень встановлено, що раціональне значення діаметру перфораційних каналів повинно бути не меншим 0,03 м, довжини каналів – не менше 0,292–0,307 м і кількості каналів на один метр розкритої товщини пласта – не менше 17–19 залежно від проникності пласта. Кількість перфораційних каналів та їх довжина зменшуються із збільшенням проникності пласта за експоненціальним законом.</p> Р. М. Кондрат Л. І. Хайдарова Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 46 53 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-46-53 Напружено-деформований стан низу обсадної колони у горизонтальній свердловині http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/743 <p>Метою роботи є розроблення методики розрахунку параметрів напружено-деформованого стану низу обсадної колони, яку проштовхують у горизонтальну свердловину під час її спорудження. Довга колона на опорних елементах при просуванні перебуває у стані поперечного і поздовжнього згинів внаслідок дії власної ваги і сил тертя, які створюють осьові сили стиску колони. Останні є змінними по довжині та залежать від величин реакцій опор. Задача розв’язана шляхом інтегрування диференціального рівняння поздовжнього згину довгого стрижня під дією власної ваги. У першому наближенні знайдені реакції на опорних елементах без врахування осьових сил тертя. Знайдено загальний розв’язок основного диференціального рівняння деформацій горизонтальної колони труб з врахуванням тертя і осьових сил, які діють під час її просування. За його допомогою виведено формули для розрахунку прогинів, кутів поворотів перетинів стрижня, його внутрішніх згинальних моментів і поперечних сил на ділянках між опорами. Геометричні та силові параметри деформування труб на ділянках між опорами можна визначити із системи рівнянь сумісності поворотів перетинів та рівноваги опорних моментів. Ці рівняння містять параметри осьових сил, які теж підлягають визначенню із утвореної системи алгебраїчних рівнянь. Розв’язання задачі стає можливим завдяки залученню у цю систему рівнянь поперечних сил, які одержа¬ні на основі встановленого зв’язку між поперечними і осьовими силами у колоні та реакціями і силами тертя на опорах, що дало змогу одночасно визначати осьові стискальні сили. Розроблено методику лінеаризації системи алгебраїчних рівнянь та її ітераційного розв’язання з високою точністю. Завдяки значенням осьових сил, розрахованим у першому наближенні, система стає лінійною, а її ітераційне розв’язування дозволяє знайти шукані параметри з високою точністю. Отримані результати спрямовані на врахування вимог технології спорудження горизонтальної свердловини. Розглянуто вплив відхилень напрямку її ділянок від горизонталі на зміну напружено-деформованого стану обсадної колони. Також виведено формули для розрахунку оптимальної відстані між центраторами та знайдено розв’язки задачі для випадку протилежного напрямку її руху. Враховано додаткові моменти сил тертя, які діють на центраторах. Отримані результати служать для аналізу напружено-деформованого стану колони обсадних труб у технологічному процесі спорудження горизонтальної свердловини, що дозволяє підвищити надійність і довговічність її експлуатації.</p> І. І. Палійчук Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 54 64 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-54-64 Закономірності керування процесом механізованого імпульсно-дугового зварювання для забезпечення його стабільності http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/747 <p>Механізоване дугове зварювання в захисних газах з короткими замиканнями (к.з.) виконується при помірних значеннях зварювального струму (до 180…220 А) і відносно низькій напрузі (18…24 В) на дузі. Головним недоліком процесу є розбризкування при плавленні електродного металу та його перенесенні в зварювальну ванну. Усунення недоліків можливе через реалізацію керованого перенесенні розплавленого електродного металу у зварювальну ванну – за рахунок імпульсного характеру горіння дуги. При імпульсно-дуговому зва-рюванні (ІДЗ ) одним з основних прийомів підвищення ефективності процесу є обмеження максимальної ве-личини струму короткого замикання&nbsp;&nbsp; за рахунок збільшення індуктивного опору L в зварювальній ланці. Реалізація експериментальних робіт передбачала виконання наплавлень на пластину з програмуванням ре-жиму роботи інвертора на різних значеннях LВ = 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 з частотою f = 25 Гц і шпаруватістю C = 2. При аналізі осцилограм зварювального струму та їх статистичній обробці встановлено, що зменшення величини vст. веде до суттєвого обмеження максимальної величини струму короткого замикання&nbsp; . Статистична обробка миттєвих значень зварювального струму показала, що збільшення швидкості зростання струму vст., починаючи з vст.= 1,23 кА/с до vст.= 50 кА/с, призводить до зменшення середньої три-валості короткого замикання не менше ніж в 10 разів. Одночасно з цим збільшується середня частота коротких замикань – більш ніж удвічі. Підвищення vст. призводить до порушення стабільності імпульсного процесу і це відбивається у збільшенні середньої частоти обриву дуги більш ніж у 30 разів. Збільшення енергетичних показників ІДЗ до рівня Ісер = 220…225 А, Uсер = 24,5…25,9 В, Q ≈ 7,9…8,0 кДж/см призвело до змін параметрів, які характеризують процес імпульсного зварювання з короткими замиканнями. Відбулося різке зменшення середньої частоти коротких замикань (в 2…3 рази) та середньої тривалості к.з. (удвічі).</p> С. Ю. Максимов Л. С. Шлапак А. А Гаврилюк І. М. Сем'яник В. А. Ониськів Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 65 76 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-65-76 Дослідження впливу піщаного корка на вибої газової свердловини на її продуктивну характеристику http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/741 <p>Розглянуто причини, які призводять до руйнування привибійної зони у процесі експлуатації свердловин з нестійкими колекторами. Показано негативні наслідки винесення піску із пласта у стовбур свердловини. Проведено аналіз досліджень впливу піщаного корка на продуктивність свердловин, який свідчить, що до-слідження виконані, в основному, для нафтових свердловин, а вплив піщаного корка на продуктивність газо-вих свердловин&nbsp; вивчено недостатньо. Для більшості газових свердловин закон Дарсі&nbsp; при фільтрації газу до вибою свердловини здебільшого порушується, особливо за великих дебітів газу. Виконано теоретичні до-слідження впливу піщаного корка на вибої газової свердловини з різною проникністю на її&nbsp; продуктивну ха-рактеристику.&nbsp; За результатами теоретичних досліджень побудовано та проаналізовано графічні залежності у вигляді співвідношення відповідно дебітів газу за наявності і відсутності піщаного корка&nbsp; від про-никностей пласта і корка&nbsp; за умови повного перекриття пласта корком і перевищення висоти корка над товщиною пласта. Отримано формулу для визначення&nbsp; дебіту газової свердловини з піщаним корком на ви-бої свердловини за умови повного перекриття пласта корком і перевищення висоти корка над товщиною пласта при фільтрації газу в пласті за двочленним законом. За результатами виконаних досліджень вста-новлено, що за однакової висоти піщаного корка і однакового відношення проникностей пласта і корка про-дуктивність газової свердловини із піщаним корком зростає із збільшенням проникності пласта. За умови перевищення висоти корка над товщиною пласта дебіт газової свердловини буде тим менший, чим більша висота піщаного корка порівняно з товщиною пласта.</p> Р. М. Кондрат Н. С. Дремлюх Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 77 84 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-77-84 Оптимальна періодичність очищення газотранспортних систем http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/742 <p>Розглядаються техніко-економічні аспекти підвищення гідравлічної ефективності трубопровідного транспорту. Гідравлічна ефективність газотранспортних систем прямо відображає їхню економічну ефективність та доцільність, а також процес «старіння» магістральних газопроводів з плином часу. Одним із ефективних методів підвищення гідравлічної ефективності газопроводу є періодичні його очищення із застосуванням механічних очисних пристроїв. Процес очищення газотранспортних систем за допомогою очисних поршнів є технологічно складним і дороговартісним. Тому при його плануванні необхідно створити всі умови, які б забезпечували максимальну ефективність очищення та економічну доцільність. Зі збільшенням кількості очищень газотранспортних систем зростає їхня гідравлічна ефективність, що призводить до збільшення прибутку газотранспортних організацій. Водночас витрати на очищення зменшують прибуток газотранспортних організацій. Отже, кількість очищень газопроводів та газотранспортних систем повинна бути оптимальною за певний період. Проаналізовано показники оцінки економічної ефективності заходів очищення внутрішньої порожнини газопроводів. Авторами встановлено, що більш вагомим показником оцінки заходів очищення газопроводу є збільшення загального прибутку газотранспортного підприємства. Досліджено залежність прибутку газотранспортного підприємства від кількості очищень газопроводу за певний період. Запропоновано методику визначення оптимальної періодичності очищення газотранспортних систем. Побудовано математичну модель процесу, на основі реалізації якої отримано трансцендентне рівняння для знаходження оптимальної кількості очищень газотранспортних систем за певний період експлуатації. Запропоновано графоаналітичний метод для його розв’язку. На основі проведених розрахунків побудовано графічну залежність оптимальної періодичності очищення газотранспортних систем.</p> В. Я. Грудз Н. Б. Слободян Авторське право (c) 2019 Prospecting and Development of Oil and Gas Fields 2019-12-30 2019-12-30 4(73) 85 90 10.31471/1993-9973-2019-4(73)-85-90