Вимоги до оформлення статей

Версія для друку

 

Згідно з вимогами ВАК України (бюлетені №№ 3, 8, 2008 р.) рукописи статей, що подаються до університетських науково-технічних журналів, повинні бути актуальними, виконані на високому науково-технічному рівні і відповідати профілю.

     Оформлення бібліографії слід виконувати на розроблених правилах для авторів на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та деяких коректувальних змін, з метою відносного спрощення правил, наведених в ДСТУ для авторів і редакторів.

     Авторам настійно рекомендується перевіряти кінцеві варіанти статті на помилки, перш ніж повернути виправлений рукопис до редакції, оскільки врахування запізнілих поправок не гарантується. Відповідальність за зміст статті і коректність викладеного матеріалу несе автор.

     До редакції звичайною поштою надсилаються:

     • два примірники рукопису статті (включаючи ілюстрації і таблиці) українською, російською або англійською мовами, надруковані на білому папері формату А4 (210х297 мм);

     • анотації українською, російською та англійською мовами (150−250 слів), які повинні включати в себе цілі, методи, основні результати та висновки статті. Скорочення в анотаціях не допускаються. В кінці анотацій необхідно навести від двох до шести ключових слів, не включених у назву рукопису статті;

     • електронний варіант статті, підготовлений на комп’ютері, у вигляді неархівованого або архівованого (ZIP, ARJ, RAR) файлу – на диску CDR або електронною поштою на адресу відповідного журналу (redactor@nung.edu.uaredntv@nung.edu.ua – н/т журнали: "Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу", "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ", "Нафтогазова енергетика";  zarichna@nung.edu.ua − н/т журнал "Методи та прилади контролю якості");

     • бібліографічний опис;

     • внутрішня рецензія члена редакційної колегії журналу;

     • зовнішня рецензія.

     До друку приймаються  наукові статті, в яких висвітлюються в основному проблеми нафтогазової галузі за тематикою відповідного журналу і в них повинні бути присутні такі необхідні елементи:

     1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями з обов’язковим посиланням в тексті на використану літературу).

     2. Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор.

     3. Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття.

     4. Формулювання цілей статті (постановка задачі і методів досліджень, що розглядаються).

     5. Висвітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів.

     6. Висновки з даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення) і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

     7. Список використаних джерел з урахуванням вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", а також коректувальних доповнень редколегій вказаних вище н/т журналів з урахуванням вимог аналітичної бази даних (БД) SCOPUS.

 

     Рекомендований обсяг рукопису статті: 9−15 с.

     Один примірник рукопису статті обов'язково підписується автором (співавторами).

 

     Електронний варіант статті повинен задовольняти таким вимогам:

 

     1. Стаття набирається у редакторі Microsoft Word 2003, ХР на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10.

     2. Основний текст набирається таким чином:

        2.1. Стиль “обычный”, гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 11, абзацний відступ – 0,75 см, міжрядковий інтервал – 0,85.

        2.2. Порядок набору:

        УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

        Назва статті (Arial (Cyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

        Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру). Відповідальний автор статті повинен бути позначений зірочкою.

        Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт). Якщо автори статті представляють декілька організацій, то необхідно для кожної організації аналогічно вказати її назву, повну поштову адресу і адресу електронної пошти.

        Анотації українською, російською та англійською мовами (150−250 слів).

        Текст статті, в якому повинні бути вказані вище елементи обсягом 9−15 с.

           2.3. Відбивки по тексту не використовуються за виключенням підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. відділяються відбивками “перед” – 9, “після” – 6).

     3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic.

     Для наочності рекомендується формули відокремлювати  відбивками зверху і знизу – 6 пт.

     Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм!!!

     4. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування суті статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

     Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

     Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165 мм!!!

     5. Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом.

     Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!!

     Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

     Усі рисунки, графіки і фотографії можуть бути чорнобілими, кольоровими або півтоновими.

     Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!!!

     Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру.

     Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

     Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.

     6. Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті. У тексті порядковий номер (згідно списку) літературного джерела, на яке посилаються,  подається  у квадратних дужках, наприклад, [4].

 

     Рукописи статті, які надсилаються в редколегію звичайною поштою, повинні враховувати вказані вище вимоги до електронного варіанту статті тільки з набором тексту анотацій, статті і списку використаних джерел з міжрядковим інтервалом – 1,5!!!

 

     Додатково до тексту статті додається файл з бібліографічним описом статті (для формування електронного наукового фахового видання).

     Елементи бібліографічного опису статті повинні мати порядкові номери згідно з переліком обов’язкових елементів:

     Z <Службовий символ – роздільник даних про окремі статті>

     Елементи бібліографічного опису українською мовою

     10 <Мова тексту статті (укр., рос., англ.>

     11 <1-й автор (прізвище та ініціали)>

     12 <2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...>

     13 <Назва статті>

     14 <Кількість бібліографічних посилань>

     15 <Реферат (анотація, резюме)>

     16 <Ключові слова>

     17 <Ім’я файлу з повним текстом статті>

     Елементи бібліографічного опису російською мовою

     21 <1-й автор (прізвище та ініціали)>

     22 <2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...>

     23 <Назва статті>

     25 <Реферат (анотація, резюме)>

     26 <Ключові слова>

     Елементи бібліографічного опису англійською мовою

     31 <1-й автор (прізвище та ініціали)>

     32 <2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...>

     33 <Назва статті>

     35 <Реферат (анотація, резюме)>

     36 <Ключові слова>

     Z <Службовий символ – роздільник даних про окремі статті>

     Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанта.