Визначення основних напрямків дослідження можливості видобування донних гідратів

Автор(и)

  • C/ J/ Овецький ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. Ю. Витязь ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. М. Фем’як ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. П. Галик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

донні гідрати, розробка підводних родовищ.

Анотація

Досліджено актуальні питання забезпечення України та інших країн світу новими енергоносіями –
донними гідратами. Встановлено, що світові запаси донних гідратів, оцінені за сумарною енергетичною
цінністю, перевищують сумарні запаси всіх традиційних енергетичних речовин: нафти, природного газу та
вугілля. Детальний аналіз стану розробки методів видобування донних гідратів, а саме: інгібіторний, зни-
женням тиску і термічний, дозволив ідентифікувати критичні проблемні зони даного напрямку дослі-
джень, а саме: дослідження походження і властивостей донних гідратів; розробка технологічно і економі-
чно ефективних методів видобування донних гідратів; екологічне забезпечення запропонованих методів
видобування. Для видобування покладів донних гідратів, які знаходяться у приповерхневій зоні дна аквато-
рії, авторами запропоновано технологію застосування донних земснарядів з використанням фрезерного
розрихлювача та енергії кавітаційно-пульсаційного впливу на донні приповерхневі породи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Gas methane from Ice House. Coiled
Tubing is ready to extract gas from gas hydrated
deposits // Coiled Tubing Times. – 2012. – 1(39). –
P. 58 – 62.
2 Михайлюк О.Л. Видобуток енергоносіїв
на шельфі Чорного та Азовського морів /
О.Л. Михайлюк // Стан і перспективи викорис-
тання ресурсів гідрату метану зони Чорного
моря: Збірник матеріалів науково-практичної
конференції «Проблеми соціально-економіч-
ного розвитку українського Причорномор’я в
умовах фінансово-економічної кризи (Одеса,
3 березня 2009 р.). – 2009. – С. 151-160.
3 Киселев И. США нужен «горючий снег».
– 20 ноября 2007. – www.vz.ru/economy/
2007/11/20 /126116. html - 40k/.
4 Про пошуки газогідратної сировини в
Чорному морі і створення ефективних техноло-
гій її видобутку та переробки // Постанова
Кабінету Міністрів №938 від 22 листопада
1993 р.
5 Теоретические основы построения про-
точной части корпусно-секционных насосов с
варьируемыми робочими характеристиками /
Алиев Н.А., Дедков В.Н., Сухоребрый П.Н.,
Хорев О.Н // Проблеми експлуатації обладнан-
ня шахтних стаціонарних установок: Сб. научн.
трудов – НДІГМ ім. М. М. Федорова. – Донецк:
НИИГМ им. М.М.Федорова, 2005. – С. 123-135.
6 Алиев Н.А. Основы построения проточ-
ной части корпусно-секционных насосов с
варьируемыми робочими характеристиками /
Н.А. Алиев // Матеріали міжнародної конфере-
нції «Форум Гірників», 12-14 жовтня 2005 р. –
2005. – Т. 1. – С.18-27.
7 Хотнянська О.В. Визначення ефективно-
сті активного протильодового захисту морсь-
ких стаціонарних платформ [Текст] / О.В. Хот-
нянська, С.О. Овецький // Науковий вісник Іва-
но-Франківського національного технічного
університету нафти і газу. – 2009. – № 4 (22). –
С. 61-67.
8 Возний В.Р. Розроблення методики прак-
тичного розрахунку оптимізації кавітаційно-
пульсаційного методу інтенсифікації припливу
вуглеводнів [Текст] / В.Р. Возний, С.О. Овець-
кий, Я.М. Фем’як, М.В. Марусич // Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. –
№ 2 (27). – С. 35 -38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-08

Як цитувати

Овецький C. J., Витязь, О. Ю., Фем’як, Я. М., & Галик, Я. П. (2012). Визначення основних напрямків дослідження можливості видобування донних гідратів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 7–14. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/137

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>