Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу

Автор(и)

  • Я. Б. Тарко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. О. Педченко Полтавський національний технічний університет іменіЮрія Кондратюка; 36011, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24; тел. (05322) 2-98-75
  • М. М. Педченко Полтавський національний технічний університет іменіЮрія Кондратюка; 36011, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24; тел. (05322) 2-98-75;

Ключові слова:

природний газ, газові гідрати, зріджений газ, стиснений газ, газогідратні блоки, капіта- льні витрати.

Анотація

Рівень споживання природного газу постійно зростає. При цьому традиційні технології його транспо-
ртування часто виявляються неефективними. Це стосується проблеми розширення джерел постачання
природного газу. Крім того, існуючі технології не сприяють розробці невеликих родовищ. На даний час при-
родний газ морем транспортується у зрідженому вигляді за LNG технологією. Існує також ряд альтерна-
тивних технологій. Серед них на увагу заслуговують технології CNG – стиснений газ і NGH – газ у газогід-
ратній формі. Подається порівняльний аналіз LNG-, СNG- і NGH-технологій морського транспортування
природного газу. Також обґрунтовано перспективи впровадження технології транспортування газу в газо-
гідратній формі. Показані переваги NGH-технології та виділено невирішені проблеми. Проаналізовано фа-
ктори, що впливають на рівень капітальних витрат даних технологій. Згідно з відомою на сьогодні NGH-
технологією передбачено з утвореної газогідратної маси формувати гранули. Однак, під час зберігання і
транспортування гранули неодмінно будуть змерзатися, що значно ускладнить їх розвантаження. Крім
того, через нещільну укладку гранульований газогідрат є менш стабільним. Запропоновано формувати га-
зогідрат у вигляді монолітних блоків, покритих льодяною кіркою. Вибір форми блоків і послідовність їх ви-
готовлення спрямовані на оптимізацію процесів NGH-технології. Запропоновано блоки виготовляти у фор-
мі шестикутних призм, що забезпечить максимально щільну укладку вантажу. Така технологія дозволяє з
мінімальними енерговитратами отримати блоки значних розмірів. Транспортування газогідрату у формі
монолітних блоків дозволить значно знизити вартість спеціалізованих танкерів. Крім того, можливе пере-
обладнання існуючих транспортних засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Matteo Marongiu-Porcu The Economics of
Compressed Natural Gas Sea Transport / Matteo
Marongiu-Porcu, Xiuli Wang, Michael J.
Economides // Russian Oil & Gas Technical Conference
and Exhibition held in Moscow, Russia,
28–30 October, 2008.
2. Seungyong Chang Comparing Exploitation
and Transportation Technologies for Monetisation
of Offshore Stranded Gas [Електронний ресурс] /
Seungyong Chang // SPE Asia Pacific Oil and Gas
Conference and Exhibition: Indonesia, Jakarta,
2001, 17-19 April. – Режим доступу:
http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropre
view?id=00068680.
3 Economides M.J. Compressed Natural Gas
(CNG): An Alternative to Liquefied Natural Gas
(LNG) [Електронний ресурс] / M.J.Economides,
Kai Sun, Subero G.U.// Journal SPE Production &
Operations, Vol.21(2), 2006, pp. 318-324. –
Режим доступу до журн.:
http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropre
view?id=SPE-92047-PA.
4 Пронин Е.Н. Морская транспортировка
компримированного газа [Електронний ресурс]
/ Е.Н. Пронин, С.Е. Поденок // Информацион-
ный бюллетень. – 2004. – № 1 (15). – Режим
доступу до журн.:
http://www.ngvrus.ru/st15_4.shtml.
Pronin Ye.N. Sea transportation of
сompressed gas [Electronic a resource] / Ye.N.
Pronin, S.Ye. Podenok // Newsletter. – 2004. –
№ 1 (15). – Access to a journ.:
http://www.ngvrus.ru/st15_4.shtml.
5 Gudmundsson J.S. Storing Natural Gas as
Frozen Hydrate/J.S. Gudmundsson, M.Parlactuna,
A.A.Khokhar // SPE Production & Facilities, 1994,
9 No.1 (Feb.). - Pp.69-73.
6 Gudmundsson J.S. Natural Gas Hydrate an
Alternative to Liquified Natural Gas [Електро-
нний ресурс] / J.S. Gudmundsson, A.Borrehaug. –
Trondheim, 1996, January – Режим доступу:
http://www.ipt.unit.no/~jsg/forskning/hydrater.
7 Gudmundsson J.S. Hydrate non-pipeline
technology for transport of natural gas [Електро-
нний ресурс] / J.S. Gudmundsson, O.F.Graff. –
Режим доступу: http://www.igu.org/html/wgc 2003/
WGCpdffiles/10056_1046347297_14776_1.pdf.
8 Kanda H. Economic study on natural gas
transportation with natural gas hydrate (NGH) pellets
/ H. Kanda // 23rd World Gas Conference,
Amsterdam, 2006.
9 Якушев В.С. Современное состояние га-
зогидратных технологий. Обз. инф. /
В.С.Якушев, Ю.А. Герасимов, В.Г. Квон,
В.А. Истомин. – М.: ООО «ИРЦ Газпром»,
2008. – 88 с.
Yakushev V.S. Modern state of gas hydrate
technologies. Rev. inf / V.S. Yakushev,
Yu.A.Gerasimov, V.G. Kvon, V.A. Istomin. – M.:
LTD «IRTs Gazprom», 2008. – 88 p.
10 Dawe R.A. Hydrate Technology for Transporting
Natural Gas / R.A.Dawe, M.S.Thomas,
M.Kromah // Engineering Journal of the University
of Qatar, Vol. 16, 2003, pp.11-18.
11 Пат. № 68780, Україна, МПК 6 С10L
3/10, C07C9/00, F25J 1/00, F17C11/00. Спосіб
виробництва гідратів попутного нафтового газу
з метою їх транспортування і зберігання [Текст]
/ Педченко Л.О., Педченко М.М.; заявник і вла-
сник патенту Педченко М.М. – № 201111388;
заяв. 26. 09. 2011; опубл. 10. 04. 2012; Бюл.
№ 7, 2012 р. – 6 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-02

Як цитувати

Тарко, Я. Б., Педченко, Л. О., & Педченко, М. М. (2012). Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 49–55. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/142