Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони

Автор(и)

  • В. І. Артим ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. І. Яциняк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. В. Гриців ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. Р. Юрич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. В. Рачкевич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

аналіз аварійності, корозійно-втомне руйнування, елементи бурильної колони.

Анотація

На основі промислових даних 2007 – 2010 років проведено аналіз відмов елементів бурильної колони,
спричинених корозійно-втомними руйнуваннями металу. Встановлено, що їх кількість продовжує займати
вагому частку від усіх аварій. У 2007 році, частка аварій, пов’язаних з такими руйнуваннями елементів ко-
лони, склала 40 % від їх загальної кількості, у 2008 р. – 50 %, 2009 р. – 50 %, 2010 р. – 42,8 %. Середній від-
соток аварійності за даний період складає 45,7 %. Поелементний розподіл відмов свідчить, що близько
41 % аварій, спричинених корозійно-втомними руйнуваннями бурильних колон, відбувається по тілу буриль-
них труб, 42 % – спричинено руйнуванням різьбових з’єднань, 17 % – інших частин колони. Причому, руйну-
вання труб по тілу відбувається за таким розподілом: 80 % – бурильні труби (БТ), 20 % – обважнені бури-
льні труби (ОБТ), а по різьбовому з’єднанні: 80 % – ОБТ, 20 % – БТ.
Також, встановлено значне зростання кількості руйнувань елементів бурильної колони з поглибленням
свердловини, чи ускладненням її профілю. Найбільша кількість корозійно-втомних руйнувань відбулась на
найбільших глибинах, що піддавались аналізу, а саме, в інтервалі буріння від 5 тис. м до 6 тис. м. Це зумо-
влено збільшенням кількості ділянок із складними умовами проходки бурового інструменту і, відповідно,
збільшенням навантаження на елементи колони, що сприяє швидкому їх руйнуванню.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Дарнопих Г. Ю. Паливно-енергетичний
комплекс України в умовах глобалізації /
Г. Ю. Дарнопих // Вісник Національної юриди-
чної академії України імені Ярослава Мудрого.
– 2011. – №2 (5). – С. 19 – 29.
2 Лачинян Л. А. Конструирование, расчет
и эксплуатация бурильных геологоразведочных
труб и их соединений / Угаров С.А. – М.:
Недра, 1975. – 230 с.
3 Пелех В. Г. Долговечность утяжеленных
бурильных труб / В. Г. Пелех М. К. Воронец-
кий, Г. П. Бандурин, П. Р. Парипа и др. // Неф-
тяное хозяйство. – 1980. – №3, март.
4 Янтурин А. Ш. Некоторые вопросы ава-
рийности бурильних труб / А. Ш. Янтурин,
Г. С. Осин, Ю. А. Подавалов, В. Л. Папиров-
ский // ВНИИТ – нефть, КПт И. – 1984. – вип.
№10. – С. 12 – 15.
5 Крыжановский Е. И. Анализ отказов бу-
рильных колон при эксплуатации / Е. И. Кры-
жановский, Є. Г. Поддубный, В. Т. Иващенко,
М. Я. Янышивский, И. М. Рихлевич // Ивано-
Франковский институт нефти и газа, ПГО «За-
пукргеология».
6 Рачкевич Р. В. Прогнозування довговіч-
ності бурильної колони в ускладнених умовах
буріння свердловини: дис. канд. техн. наук:
05.05.12 / Рачкевич Руслан Володимирович. –
Івано-Франківськ. – 2006. – 145 с.
7 Лисовская Г. Ф. Применение дефекто-
скопи бурильных труб в объединении «Укр-
нефть» / Г. Ф. Лисовская, И. Г. Мигаль,
О. М. Карпаш // Нефтяное хазяйство. – 1983. –
№5, май. – С. 43.
8 Анализ аварийности при бурении /
Режим доступу: http://www.drillings.ru/av-analiz.
9 Андрийчук И. С. Работоспособность бу-
рильных труб в условиях Прикарпатья /
И. С. Андрийчук, В. Г. Пелех, Г. П. Бандурин,
Б. Д. Щербан // Нефтяная и газовая промыш-
ленность. – 1982. – №3. – С. 17 – 19.
10 Joostew M. W. Study shows haw to predict
accumulated drill pipes fatigue. / World oil – 1985.
– vol 201 №5. – p. 65 – 70.
11 Джуc А. П. Прогнозування довговічнос-
ті елементів бурильної колони індикаторами
втоми: дис. канд. техн. наук: 05.05.12 / Джус
Андрій Петрович. – Івано-Франківськ. – 2011. –
180 с.
12 Джейсон К. Достижения в проектирова-
нии бурильной колонны с учетом усталостного
износа: теория коэффициента кривизны и ил-
люстративный пример / К. Джейсон, Н. Рей-
нольдс, Ш. Єллис [та ін.] // Нефтегазовые тех-
нологии. – 2004. – №3. – С.16 – 18.
13 Нечайкина Л. Бурильные колони – про-
блемы и решения / Ю. В. Рудин // В зеркале
мировой прессы. Бурение и нефть. – 2006. –
№3. – С. 43 – 44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-25

Як цитувати

Артим, В. І., Яциняк, І. І., Гриців, В. В., Юрич, А. Р., & Рачкевич, Р. В. (2012). Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 197–202. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/159

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>