Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача

Автор(и)

  • А. В. Угриновський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. Б. Мороз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. В. Криськів ЛКНДЦ УкрНДІгаз, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 144, тел. (032) 2632179

Ключові слова:

обводнення, вода, газ, свердловина, плунжер, амортизатор, ущільнення

Анотація

Важливим аспектом підвищення ефективності нафтогазовидобувного комплексу є продовження ста-
більної роботи обводнених нафтових, газових і газоконденсатних свердловин.
Розглянуто один із можливих способів експлуатації обводнених свердловин з допомогою плунжерного
піднімача. Охарактеризовані відомі конструкції плунжерів, їх характерні особливості, виконано аналіз ме-
тодів зменшення витоків рідини через зазор між плунжером і насосно-компресорними трубами, обґрунто-
вано напрями підвищення ефективності використання плунжерного піднімача

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Белов И.Г. Теория и практика переодиче-
ского газлифта [Текст] / И.Г. Белов. – М.: Не-
дра, 1975. – 143 с.
2 Пат. 979621 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00. Скважинный гидропакерный
поршень [Текст] / Б.И.Кравченко, Г.П.Корнев,
Л.Б.Хусид, и Н.Р.Рабинович; заявитель и патен-
тообладатель Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт по креплению скважин и
буровым растворам. – № 3258690/22-03; заяв.
09.01.1981; опубл. 07.12.1982, Бюл. № 45. – 2 с.:
ил.
3 Plunger Types,
http://www.plungerlift.com/plungers.htm
4 Plunger-lift systems 2008 catalog.
www.weatherford.com/weatherford/groups
5 Угриновський А. Характеристика та ви-
бір конструкцій плунжерних піднімачів [Текст]
/ Андрій Угриновський // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ. – 2006. – №2. –
С. 12-17.
6 Пат.791939 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00. Плунжерный лифт [Текст] /
В.И.Шулятиков, М.М.Розенфельд; заявитель и
патентообладатель Всесоюзный научно-иссле-
довательский природних газов. –
№ 2164770/22-03; заяв. 21.07.1975; опубл.
30.12.1980, Бюл. № 48. – 2 с.: ил.
7 Пат.802525 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00. Плунжер для плунжерного лифта
[Текст ] / В.И.Шулятиков, М.М.Горбачева; за-
явитель и патентообладатель Всесоюзный
научно-исследовательский природних газов. –
№ 2654245/22-03; заяв. 07.08.1978; опубл.
07.02.1981, Бюл. №5. – 2 с.: ил.
8 Пат. 857444 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00. Устройство для удаления жидкос-
ти из обводненнях газовых скважин [Текст] /
А.А.Александров, Ю.Н.Соколов, А.Шин;
заявитель и патентообладатель Всесоюзный
научно-исследовательский природних газов. –
№ 2800701/22-03; заяв. 24.07.1979; опубл.
23.08.1981, Бюл. № 31. – 3 с.: ил.
9 Медко В.В. Технология удаления жидко-
сти из газовых скважин с лифтовыми колонна-
ми больших диаметров [Текст]: дис. …канд.
техн. наук : 2007 / Медко Владимир Василье-
вич. – Москва, 2007. – 142.
10 Пат. 188423 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00. Летающий клапан для плунжер-
ного лифта [Текст ] / В.И. Шулятиков и
Ю.В. Кобзев.; заявитель и патентообладатель
Всесоюзный научно-исследовательский приро-
дних газов. – № 1019799/22-3; заяв. 19.07.1965;
опубл. 01.11.1966, Бюл. № 22. – 3 с.: ил.
11 Автоматизированный плунжерный лифт
[Текст] / М.К. Воронецкий, А.М. Гнатюк,
Ю.Д. Качмар [и др.] // Машины и нефтяное
оборудование. – 1965. – №2. – С. 24 – 26.
12 Пат. 1017791 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00. Способ експлуатации газовой
скважины плунжерным лифтом [Текст] /
С.Н.Закиров, Ю.П.Коротаев, М.М.Билецкий,
Р.М.Кондрат, В.Ф.Будымка и Г.В.Тимашев;
заявитель и патентообладатель Московский
институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И.М.Губкина и Ивано-Франков-
ский институт нефти и газа. – № 3318500/22-03;
заяв. 20.07.1981; опубл. 15.05.1983, Бюл. №18.
– 3 с.: ил.
13 Пат. 1458557 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для плунжерного лифта
[Текст] / М.М.Билецкий, М.П.Яцкив, В.Ф.Бу-
дымка, А.Я.Строгий и А.В.Кусакин; заявитель
и патентообладатель Ивано-Франковский инс-
титут нефти и газа и Украинский научно-
исследовательский институт природных газов.
– № 4249889/22-03; заяв. 03.04.1987; опубл.
15.02.1989, Бюл. №6. – 2 с.: ил.
14 Пат. 794192 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для плунжерного лифта
[Текст] / И.В.Роман; заявитель и патентообла-
датель И.В.Роман. – № 2174988/22-03; заяв.
24.09.1975; опубл. 07.01.1981, Бюл. №1. – 2 с.:
ил.
15 Пат. 108765 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для плунжерного лифта
[Текст] / А.М.Г.Абдулзаде, З.Г.Амирасланов,
А.И.Спивак, Р.А.Абдулзаде и А.В.Бобошко;
заявитель и патентообладатель Ивано-Франков-
ский институт нефти и газа. – № 3388341/22-03;
заяв. 25.01.1982; опубл. 23.04.1984, Бюл. №15.
– 3 с.: ил.
16 Машины и нефтяное оборудование.
Б.И.Щербий, Б.М.Рылов (ЦНИЛ ПО Укр-
нефть).
17 Пат. 1004620 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для плунжерного лифта
[Текст] / А.М.Г.Абдулзаде, Р.М.Кондрат и
М.П.Яцкив; заявитель и патентообладатель
Ивано-Франковский институт нефти и газа. –
№ 3342855/22-03; заяв. 30.09.1981; опуб.
15.03.1983, Бюл. №10. – 3 с.: ил.
18 Пат. 1078033 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для плунжерного лифта
[Текст] / А.М.Г.Абдулзаде, Р.М.Кондрат,
Р.А.Абдулзаде и М.П.Яцкив; заявитель и пате-
нтообладатель Ивано-Франковский институт
нефти и газа. – № 3434540/22-03; заяв.
07.05.1982; опуб. 07.03.1984, Бюл. №9. – 2 с.:
ил.
19 Пат. 1183664 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для плунжерного лифта
[Текст] / А.М.Г.Абдулзаде, Э.С.Р.Садыгзаде,
М.П.Яцкив и Ф.А.Абдулзаде; заявитель и пате-
нтообладатель Ивано-Франковский институт
нефти и газа. – № 3710318/22-03; заяв.
31.12.1983; опуб. 07.10.1985, Бюл. № 37. – 3 с.:
ил.
20 Пат.1183664 Україна. МПК E21B 43/00
F04B 47/00 F04B 47/12. Плунжер для підйому
рідини з обводненої газової свердловини
[Текст] / Кондрат О.Р., Угриновський А.В.; за-
явник і патентовласник Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і
газу. – №а200612158; заявл. 20.11.2006; опуб.
27.04.2009, бюл. № 8. – 3 с.: іл.
21 Пат.83920 Україна. МПК E21B 43/00.
Плунжер для підйому рідини з обводненої га-
зової свердловини [Текст] / Кондрат Р.М., Кли-
мишин Я.Д., Кондрат О.Р., Василюк Л.М.; за-
явник і патентовласник Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і
газу. - №а200612190; заявл. 20.11.2006; опуб.
26.08.2008, бюл. № 16. – 3 с.: іл.
22 Пат. 578445 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для переодичиской эксп-
луатации скважин [Текст] / В.С.Горшенев,
Ю.К.Игнатченко и С.П.Прибытков; заявитель и
патентообладатель Ивано-Франковский инсти-
тут нефти и газа. – № 2086681/22-03; заяв.
23.12.1974; опуб. 30.10.1977, Бюл. № 40. – 3 с.:
ил.
23 Пат. 1002535 Российская Федерация,
Е 21 В 43/00 Плунжер для переодичиской эксп-
луатации скважин [Текст] / А.М.Г.Абдулзаде,
Р.М.Кондрат, М.П.Яцкив и С.В.Волковецкий;
заявитель и патентообладатель Ивано-Франков-
ский институт нефти и газа. – № 3314061/22-03;
заяв. 10.07.1981; опуб. 07.03.1983, Бюл. №9. –
3 с.: ил.
24 Джейм Ли. Эксплуатация обводняющи-
хся газовых скважин [Текст] / Джейм Ли, Генри
Никенс, Майкл Уэллс. – Москва: ООО Преми-
ул Инжиниринг, 2008. – 358 с.: іл. – Бібліогр. :
с.109 – 112.
25 Plunger-lift systems 2008 catalog.
www.weatherford.com/weatherford/groups
26 Plunger Lift Primer.
http://www.proseallift.com/
plunger_lift_primer.htm
27 Ring Plunger. Solid Plunger.
http://www.pcslift.com/plungerlift/
ring_plunger.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-11-21

Як цитувати

Угриновський, А. В., Мороз, Л. Б., & Криськів, І. В. (2011). Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(41), 13–20. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/297

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають