Особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів на Лопушнянському нафтовому родовищі

Автор(и)

  • Я. М. Фтемов Геолого-тематична група ПУБР ПАТ «Укрнафта», 76011, м.Івано-Франківськ, вул.Блавацького, 22, тел. (0342) 710553

Ключові слова:

керн, пористість, проникність, залишкова водонасиченість, нафтоносність.

Анотація

Описано основні риси геологічної будови Лопушнянського нафтового родовища. Висвітлено процес від-
криття та освоєння родовища (зокрема юрських відкладів). Охарактеризовано модель пастки і екрануючих
покришок родовища, яка є моделлю нового типу в Карпатській нафтогазовій провінції і поки що єдиною
продуктивною в Більче-Волицькій зоні Передкарпатського прогину, зокрема в піднасуві Карпат.
Запропоновано уточнену структурну модель юрських відкладів Лопушнянського нафтогазового родо-
вища.
Проведено комплексні петрофізичні дослідження карбонатних колекторів верхньоюрського продукти-
вного горизонту. Висвітлено особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів.
Для оцінки коефіцієнта пористості колекторів окрім взірців керну запропоновано більше зосередити
увагу на використанні даних ГДС – НГК (нейтронний гама-каротаж) і ГК (гама-каротаж).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Кузнецов В.Г. Некоторые закономерно-
сти нефтегазоносности карбонатных отложений
[текст] / В.Г.Кузнецов // Изв. АН СССР. – 1991.
– №2. – С.119-132. – Серия геологическая
2 Кузнецов В.Г. Некоторые вопросы неф-
тегазоносности в связи с эволюцией карбонат-
ного осадконакопления [текст] / В.Г.Кузнецов //
Док. АН СССР. – 1990. – Т.310, №1. – С.158-
162.
3 Геологическое строение и горючие иско-
паимые Украинских карпат [текст] /
Тр.УкрНИГРИ. – 1971. – Вып.25. – С.392.
4 Фтемов Я.М. Звіт про науково-дослідну
роботу: Уточнення геологічної будови структур
і площ Бориславського, Долинського та Надвір-
нянського нафтопромислових районів та вияв-
лення нових перспективних нафтогазоносних
об’єктів за аналізом буріння і гефізичних ма-
теріалів [Текст] / Я.М.Фтемов, Л.М.Бартман-
ська, Г.Ф.Дмитренок. – І.-Ф.: ГТГ ПУБР ВАТ
«Укрнафта», 2011 – С. 99.
5 Вендельштейн Б.Ю. Методические реко-
мендации по определению подсчетних параме-
тров залежей нефти и газа по материалам гео-
физических исследований скважин с привлече-
нием результатов анализа керна, опробований и
испытания продуктивних пластов [Текст] /
Б.Ю.Вендельштейн. - Калинин, 1990. – С.10-21.
6 Отчет: Совершенствование методик
определения по данным ГИС, в том числе на
ЗВМ, подечетньых параметров в сложнопост-
роеных карбонатних коллекторах ДДВ, Перед-
карпатья и Западно-Сибирской низменности
[текст] / МинГео СССР НВО «Союзпромгеофи-
зика» (ВНИГИК). Тема 284. – Тверь, 1991. –
54 с.
7 Басин Я.М. Оценка подсчетных парамет-
ров газовых и нефтяных залежей в карбонатном
разрезе по геофизическим данным [текст] /
Я.М.Басин, В.А.Новгородцев. - М.: Недра,
1987. – 231 с.
8 Изучение коллекторов нефти и газа мес-
торождений Западной Сибири геофизическими
методами [Текст]. – М.: Недра, 1974. –287 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-10

Як цитувати

Фтемов, Я. М. (2012). Особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів на Лопушнянському нафтовому родовищі. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 54–61. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/334

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ