Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики

Автор(и)

  • Д. Д. Федоришин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. О. Пятковська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • С. Д. Федоришин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. В. Саварин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

свердловина, дискримінантний аналіз, асиметрія, ексцес, породи-колектори.

Анотація

Геологічні розрізи свердловин в більшості випадків представлені складнопобудованими літолого-
стратиграфічними комплексами. Діагностика порід, які виповнюють складнопобудовані геологічні розрізи,
за результатами ГДС ускладнена і не завжди є ефективною, особливо при оцінюванні характеру насичення
породи-колектора та визначенні його фільтраційно-ємнісних параметрів. Ідея використання результатів
дискримінантного аналізу для прогнозування характеру насичення порід-колекторів обумовлює створення
класифікаційних груп із притаманними їм ознаками, зіставленими із даними випробувань у межах еталон-
них інтервалів, виповнених породами із певним характером насичення. В процесі обробки геофізичного ма-
теріалу, отриманого в процесі дослідження неогенових відкладів при різних свердловинних умовах, здійсню-
валася нормалізація їх до єдиних умов з використанням відносних геофізичних параметрів, прив’язаних до
опорних глинистих пластів. Отримані результати експериментальних та аналітичних досліджень можли-
востей використання дискримінантного аналізу та моментів вищого порядку (асиметрія та ексцес) в про-
цесі інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин із складною геологічною будовою підтвердили
їхню значущість та наукову новизну.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Интерпретация данных ГИС тонкослоис-
тих разрезов сармата Предкарпатского прогиба
на основе компютерних технологий /
[Т.С.Изотова, О.В.Бондаренко, А.О. Пуш
и др.] // Каротажник. – 2005. – Вып. 14(141). –
С.112-118.
2 Кушта Г. Типізація відкладів сармату Бі-
льче-Волицької зони Передкарпатського про-
гину / Г. Кушта, О. Бондаренко, Т. Вертепний //
Тези доповідей наукової конференції молодих
вчених і спеціалістів ЛВ УкрДГРІ. – Львів:
ЛВУкрДГРІ, 2005. – С.33-35.
3 Рац М.В. Неоднородность горных пород
и их физических свойств / М.В.Рац. – М.: Нау-
ка, 1968. – 100 с.
4 Петкевич Г.Н. Скважинная сейсмоаку-
стика при решении задач прогнозирования гео-
логического разреза / Г.Н.Петкевич, Р.П.Моро-
шан, Ю.В.Філатов. – Киев: Наук. думка, 1985. –
232 с.
5 Красножон М.Д. Комплексна інтерпрета-
ція матеріалів ГДС з використанням комп’ю-
терної технології «Геопошук» / М.Д.Красно-
жон, В.Д.Косаченко. – К.: УкрДГРІ, 2007. –
254 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-09-07

Як цитувати

Федоришин, Д. Д., Пятковська, І. О., Федоришин, С. Д., & Саварин, М. В. (2012). Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 62–69. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/335

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ