Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони

Автор(и)

  • І. І. Чудик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. І. Різничук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. О. Мілостян ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • П. М. Шутка ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

бурильна колона

Анотація

Описано експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони у викривленому
стовбурі свердловини. Описано конструкція експериментального стенда, методика математичного моде-
лювання, технологія проведення експерименту, критерії подібності для моделей бурильної колони і резуль-
тати досліджень у вигляді графічних залежностей.
В контексті роботи проведено експериментальні дослідження сил притискання елементів неорієнто-
ваних компоновок низу бурильної колони до стінок викривленої ділянки свердловини на розробленому лабо-
раторному стенді. В результаті досліджень було встановлено, що на величину сил притискання елементів
неорієнтованих компоновок низу бурильної колони до стінок свердловини значною мірою впливає викривлен-
ня осі свердловини і бурильної колони в її стиснутій наддолотній частині.
Паралельно із експериментальними проводилися в статті представлено результати аналітичних до-
сліджень сил притискання опорно-центрувальних елементів неорієнтованих компоновок низу бурильної ко-
лони на прикладі реальної її конструкції. При співставленні результатів досліджень отримано підтвер-
дження того, що деформація компоновки у верхній її частині і кривизна стовбура свердловини зумовлюють
суттєву зміну сил притискання опорно-центрувальних елементів до стінок свердловини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Григулецкий В.Г. Проектирование ком-
поновок нижней части бурильной колонны /
В.Г. Григулецкий, В.Т. Лукьянов. – М.: Недра,
1990. – 304 с.
2 Антаманов С.И. Экспериментальное исс-
ледование сил контактного давления центрато-
ров на стенки скважины / С.И. Антаманов,
О.А. Марков, Н.Г. Середа // Нефтяное хозяйст-
во. – 1970. – № 9. – С. 21-24.
3 Балицкий А.В. Исследование на механи-
ческой модели статической устойчивости ко-
лонны бурильных труб: Материалы межвузовс-
кого совещания / А.В. Балицкий // Нефтяное
машиностроение. – 1958. – Т. 3.
4 Васько И.А. Исследование взаимодейст-
вия невращающейся ступенчатой бурильной
колонны с забоем и стенкой скважины /
И.А. Васько, Н.Г. Середа, О.А. Марков // Неф-
тяное хазяйство. – 1971. – № 8. – С. 47-49.
5 Орынчак Н.И. Исследование взаимодейс-
твия нижней части бурильной колонны с забо-
ем и стенкой скважины при установке двух
центраторов / Н.И. Орынчак // Изв ВУЗов, Гео-
логия и разведка. – 1970. – № 10. – С. 38-43.
6 Беляев В.М. Компоновки нижней части
бурильной колонны / В.М. Беляев. – М., 1972. –
140 с. – (ТНТО / ВНИИОЗНГ; сер.Бурение).
7 Крижанівський Є.І. Експериментальні
дослідження на моделях компоновок низу бу-
рильної колони [Текст] / Є.І. Крижанівський,
І.І. Чудик, М.М. Яворський, В.М. Івасів // Роз-
відка та розробка нафтових і газових родовищ.
– 2003. – № 4(9). – С. 121-123.
8 Чудик І.І. Метод розрахунку сил притис-
кання бурильної колони до стінок свердловини
довільної кривизни [Текст] / І.І. Чудик // Нау-
ковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 2(24). –
C. 32-36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-09-17

Як цитувати

Чудик, І. І., Різничук, А. І., Мілостян, М. О., & Шутка, П. М. (2012). Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 80–86. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/338

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>