Промислові дослідження інгібіторного методу боротьби з відкладенням солей під час експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. Р. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

свердловина, газ, конденсат, вода, експлуатація, відкладення солей, інгібітор, техноло- гія

Анотація

Охарактеризовано причини відкладення солей і методи боротьби з ними під час експлуатації газових і
газоконденсатних свердловин. За результатами лабораторних досліджень з різними хімреагентами обґру-
нтовано доцільність застосування інгібітора СНПХ-5314 для боротьби з відкладенням солей і створення
на його основі комплексного інгібітора з багатофункціональними властивостями інгібітора солевідкладень,
корозії обладнання, гідратоутворення і спінювача пластової рідини. Розглянуто різні технології боротьби з
відкладенням солей і узагальнено промисловий досвід їх застосування. Запропоновано технологію боротьби
з відкладенням солей у свердловині з використанням інгібітора СНПХ-5314, суть якої полягає у попере-
дньому очищенні стовбура свердловини (насосно-компресорних труб і експлуатаційної колони) та приви-
бійної зони пласта від відкладів солей, запомпуванні у привибійну зону пласта робочого розчину інгібітора і
подальшому дозованому уведенні розчину інгібітора в затрубний простір з присвердловинного інгібіторного
бачка. Технологія випробувана на свердловині 105 Рудівсько-Червонозаводського газоконденсатного родо-
вища. В результаті її застосування збільшився вміст іонів Са2+ і НСО3
- у пробах пластової води, відібраних
з гирла свердловини; зменшилися вміст іонів заліза і рН води; збільшилася густина води; зросли дебіти газу
й конденсату, що свідчить про ефективність інгібітора СНПХ-5314 і запропонованої технології його вико-
ристання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Кашавцев В.Е. Предупреждение солеоб-
разования при добыче нефти / В. Е. Кашавцев,
Ю. П. Гаттенбергер, С. Ф. Люшин. – М.: Недра,
1985. – 215 с.
2 Кондрат Р. М. Аналіз причин солевідкла-
день і методів боротьби з ними під час експлуа-
тації газових і газоконденсатних свердловин /
Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат // Розвідка та роз-
робка нафтових і газових родовищ. – 2008. -
№2(27). – С. 39-42.
3 Кондрат Р. М. Лабораторні дослідження з
вибору інгібітора для боротьби із солевідкла-
деннями під час експлуатації обводнених газо-
вих і газоконденсатних свердловин / Р. М. Кон-
драт, О. Р. Кондрат, Я. Д. Климишин // Розвідка
та розробка нафтових і газових родовищ. –
2008. - №3(28). – С. 44-48.
4 Кондрат Р. М. Лабораторні дослідження
впливу геолого-промислових факторів на захи-
сні властивості інгібітора солевідкладень
СНПХ-5314 / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Я.
Д. Климишин // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2009. - №4(33). – С. 24-31.
5 Ефимова Г. А. Исследования химических
реагентов для борьбы с отложениями солей / Г.
А. Ефимова, О. М. Елашева, Н. И. Христенко //
Труды ВНИИТнефть. – 1978. – Вып. 10. – С.
133-136.
6 Абдурахманов А. Г. Новые методы лик-
видации отложений гипса в скважинах Арланс-
кого месторождения / А. Г. Абдурахманов, Ф.
Я. Исламов, Е. А. Борисов, С. Ф. Люшин // Не-
фтяное хозяйство. – 1978. - №7. – С. 64-68.
7 Однорог Д. С. Применение ингибиторов
отложений солей на нефтяных месторождениях
Мангышлака // Нефтяное хозяйство. – 1980: V.
- №3. – С. 7-68.
8 Антипин Ю. В. Исследование отложения
гипса в пластах / Ю. В. Антипин, Р. Г. Шагиев,
А. М. Ершов, А. Ш. Сыртданов // Нефтяное хо-
зяйство. – 1978. - №9. – С. 42-45.
9 Билецкий М. М. Предупреждение соле-
отложений в пластах Шебелинского ГКМ / М.
М. Билецкий, М. П. Яцків, А. Я. Строгий // Не-
фтяная и газовая промышленность. – 1991. -
№2. – С. 28-31.
10 Маричев Ф. Н. Опыт применения инги-
биторов отложения солей задавливанием в при-
забойную зону пласта / Ф. Н. Маричев, А. А.
Глазков, В. К. Ким [и др.] // Нефтяное хозяйст-
во. – 1980. - №5. – С. 30-32.
11 Исаев М. Г. Технология применения
ингибиторов отложения солей / М. Г. Исаев, Г.
М. Гнеев, Г. Б. Ляпина, Г. Р. Сидоренко // Неф-
тяное хозяйство. – 1980. - №11. – С. 40-41.
12 Дунаев Н. П. Ликвидация отложения
солей при эксплуатации скважин / Н. П. Дуна-
ев, Н. С. Маринин, Г. М. Ярышев, Ф. Н. Мары-
чев // Нефтяное хозяйство. – 1979. - №10. – С.
51-54.
13 Ахметшина И. З. Влияние поверхност-
ного натяжения и температуры на отложение
солей в нефтепромысловом оборудовании / И.
З. Ахметшина, Я. М. Каган, Г. А. Багалян, В. П.
Максимов // Нефтяное хозяйство. – 1979. - №3.
– С. 43-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-09-05

Як цитувати

Кондрат, Р. М., & Кондрат, О. Р. (2012). Промислові дослідження інгібіторного методу боротьби з відкладенням солей під час експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 14–21. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/372

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 > >>