Напружено-деформований стан стисненої бурильної колони у горизонтальному стовбурі свердловини

Автор(и)

  • Р. В. Рачкевич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

сланцевий газ, бурильна колона, напруження, деформація, стійкість

Анотація

Обґрунтовується доцільність видобування газу із сланцевих пластів на території України. Наводять-
ся приклади профілів свердловин, які використовуються для даної мети. Розглянуто особливості конструк-
ції бурильної колони для буріння свердловин із горизонтальними ділянками значної довжини. На основі наве-
дених матеріалів встановлено, що теоретичний аналіз напружено-деформованого стану стисненої буриль-
ної колони в горизонтальному прямолінійному стовбурі свердловини викликає практичний інтерес з метою
визначення напружень у її поперечному перерізі та порівняння їх із допустимими величинами. За даним на-
прямком проаналізовано наукові напрацювання та виділено задачі, які потребують додаткового опрацю-
вання. Зокрема розглянуто форму пружної осі бурильної колони при її стисканні у горизонтальному стов-
бурі свердловини силою, величина якої більша від критичної. Наводяться формули для розрахунку нормаль-
них напружень у поперечному перерізі бурильних труб за даних умов, а також приклад розрахунку згідно із
запропонованою методикою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Oil and gas well drilling [web resource]:
«Shale gas module – Spring 2011» / [Jeff Tester,
George Stutz, Chad Augustine, etc]. –
Massachusetts, 2011. – 51 p.
2 Shale gas challenges. Technologies over the
asset life cycle [web resource]: «U.S.–China Oil
and Gas Industry Forum» / [Robert Kennedy]. –
2010. – 36 p.
3 Проектирование бурильных колонн для
бурения горизонтальных скважин большой
протяженности [Электронный ресурс]: «Буре-
ние 2005» / [Басович В.С., Гельфгат М.Я.]. –
Москва, 2005. – 19 с.
4 Глушич В.Г. Вигин бурильної колони та
вибір траєкторії буріння горизонтального біч-
ного стовбура свердловини / В.Г. Глушич //
Розвідка та розробка нафтових і газових родо-
вищ. – 2002. – № 3 (4). – С. 64 – 66.
5 Івасів В.М. Напружено-деформований
стан бурильної колони у свердловинах, усклад-
нених виробками / В.М. Івасів, Р.В. Рачкевич,
М.М. Яворський [та ін.] // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ. – 2004. – №4 (13).
– С. 113 – 116.
6 Рачкевич Р.В. Взаємодія бурильної коло-
ни зі стінками свердловини в місцях утворення
жолобів та каверн / Р.В. Рачкевич, А.А. Козлов,
В.М. Сенчішак [та ін.] // Породоразрушающий
и металлообрабатывающий инструмент – тех-
ника и технология его изготовления и приме-
нения: сборник научных трудов. – 2010. – № 13.
– С. 47 – 51.
7 Чудик І.І. Розвиток наукових основ бу-
ріння скерованих свердловин з мінімальними
витратами енергії: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра. техн. наук: спец. 05.15.10
«Буріння свердловин» / Чудик Ігор Іванович;
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу,
2011. – 30 с.
8 Феодосьев В.И. Избранные задачи и воп-
росы по сопротивлению материалов / В.И. Фе-
одосьев – М.: Наука, 1977. – 376 с.
9 Иогансен К.В. Спутник буровика: спра-
вочник; 3-е изд., перераб. и доп. /
К.В. Иогансен. - М.: Недра, 1990. – 303 с.: ил.
10 Буровое оборудование [Текст]: справо-
чник: В 2-х т. Т. 2. Буровой инструмент /
[В.Ф. Абубакиров, Ю.Г. Буримов, А.Н. Гное-
вых и др.]. – М.: Недра, 2003. – 494 с.: ил.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-07-09

Як цитувати

Рачкевич, Р. В. (2012). Напружено-деформований стан стисненої бурильної колони у горизонтальному стовбурі свердловини. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 70–77. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/378

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ