Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння

Автор(и)

  • Ф. В. Козак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. М. Мельник ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

викиди, зниження, довкілля, паливо.

Анотація

У зв’язку із збільшенням кількості автомобільного транспорту за останні роки в Україні зростають
об’єми викидів шкідливих компонентів з відхідними газами автомобільних двигунів, що призводить до погі-
ршення екологічної ситуації в довкіллі. Відхідні гази, які утворюються внаслідок спалювання палива у двигу-
нах внутрішнього згорання, є головним складником забруднення довкілля автомобільним транспортом і
містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. Тому проблема зниження
рівня викидів шкідливих компонентів автомобільним транспортом на сьогодні є досить актуальною.
Водночас досі не розв’язана проблема дефіциту моторного палива, що в Україні постає особливо гос-
тро через брак власних ресурсів.
Одним з радикальних методів зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів є викори-
стання альтернативних палив.
Перспективними альтернативними паливами є суміші, одержані на основі моторних палив з речови-
нами, що мають наближені до палив фізико-технічні властивості, достатню сировинну базу та є дешеви-
ми. Такими якостями володіють сивушні масла, які є шкідливими для довкілля відходами спиртової промис-
ловості. В результаті додавання сивушних масел до моторних палив знижується токсичність відхідних
газів автомобільних двигунів та вирішується проблема дефіциту моторних палив.
Використання добавок сивушних масел до моторних палив дасть змогу скоротити сумарні об’єми ви-
кидів оксидів вуглецю з відхідними газами двигунів внутрішнього згоряння на 15,6%, розширить сировинну
базу та здешевить моторні палива за рахунок додавання сивушних масел, що є дешевшими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Екологічний паспорт Івано-Франківської
області. Держуправління охорони навколиш-
нього природного середовища в Івано-Франків-
ській області. – Івано-Франківськ, 2011. – 163 с.
2 Константинов Е. Н. Разработка техноло-
гического режима для переработки сивушно-
эфиро-альдегидной фракции на брагоректифи-
кационной установке косвенного действия с
получением высококачественного спирта /
Е. Н. Константинов, Х. Р. Сиюхов, Т. Г. Корот-
кова, О. В. Мариненко, С. К. Чич, П. Е. Рома-
нишин, Л. М. Бондарь // Известия вузов. Пище-
вая технология. – 2006. – № 2-3. – С.64-66.
3 Гутаревич Ю.Ф. Етиловий спирт як мо-
торне паливо / Ю.Ф. Гутаревич, А.Г. Гово-
рун та інші //Автошляховик України. – 1999. –
№1. – С. 7-10.
4 Гутаревич Ю.Ф. Використання бензо-
спиртових сумішей в двигунах з іскровим запа-
люванням / Ю.Ф. Гутаревич, А.Г. Говорун та
інші //Автошляховик України. – 2002. – №2. –
С. 8-10.
5 Столяренко Г.С. Екологічні аспекти ви-
рішення проблеми зниження токсичності від-
працьованих газів двигунів внутрішнього зго-
рання / Г.С. Столяренко // Екологічний вісник.
– 2005. – № 3. – С. 7-10.
6 Устименко В.С. Перспективи і проблеми
розширення використання біопалива автомобі-
льним транспортом України / В.С. Устименко,
С.О. Ковальов, О.А Бейко // Автошляховик
України. – 2003. – №2. – С. 7-21
7 Редзюк А.М. Комплексний аналіз ефек-
тивності використання природного газу на
автомобільному транспорті / А.М. Редзюк,
В.М. Поліщук, Ю.Ф. Гутаревич та ін. // Авто-
шляховик України. – 2000. – №3. – С. 4-7.
8 Галышев Ю.В. анализ перспективы соз-
дания водородных двигателей / Ю.В. Галышев
// Альтернативная энергетика и экология. –
2005. – №2(22). – С.19-23.
9 Мельник В.М. Про альтернативні палива
поршневих двигунів нафтогазової галузі /
В.М. Мельник, Ф.В. Козак, Л.І. Гаєва // Науко-
вий вісник ІФНТУНГ. – 2005. – №1. – С.137-
140.
10 Мельник В.М. Альтернативні палива
дизельних двигунів нафтогазової галузі / Ва-
силь Мельник // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2005. - №4(17). – С. 92-94.
11 Мельник В.М. Утилізація сивушних ма-
сел у двигунах внутрішнього згоряння /
В.М.Мельник, Ф.В.Козак, Л.І.Гаєва // Розвідка
та розробка нафтових і газових родовищ. –
2009. – №3(32). – С. 93-97.
12 Кульчицкий А.Р. Токсичность автомо-
бильных и тракторных двигателей / А.Р. Куль-
чицкий // Учебное пособие (изд. 2, исправлен-
ное и дополненное). – М.: ООО "Академичес-
кий проект", 2004. – 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-01

Як цитувати

Козак, Ф. В., & Мельник, В. М. (2012). Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 121–128. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/384

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ