Побудова систем управління об'єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей

Автор(и)

  • І. В. Назаренко Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»; 03065, м. Київ, пр. Комарова, 44, тел. (044) 239-77-65
  • М. Я. Николайчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

cистема управління об’єктами газотранспортної системи; алгоритмів керування, стан- дарті ІЕС 61131; математична модель

Анотація

В статті вирішується актуальна науково-технічна задача, пов’язана з використанням сучасних ін-
формаційних технологій в газотранспортній системі (ГТС), яка є стратегічною і відноситься до складних
територіально розподілених об’єктів управління.
Сьогодні в газотранспортній галузі застосовуються апаратно-програмні засоби різних поколінь і ви-
робників, а також методики створення і налагодження алгоритмів керування, що ускладнює процедури і
процеси керування окремими об’єктами і ГТС загалом.
Аналіз алгоритмів керування об’єктами компресорного цеху свідчить про тісний взаємозв’язок між
технологічними параметрами і ознаками стану об’єктів керування, а також апаратно-програмними засо-
бами систем автоматичного керування компресорними цехами (САК КЦ). Крім того, значна частина фун-
кцій керування виконується на рівні апаратних програмованих логічних контролерів (ПЛК - GE Fanuk, -
Siemens, -Mitsubishi та інш.), які використовують мови програмування, що базуються на стандарті
ІЕС 61131. Тому, для уніфікації алгоритмів і процедур керування, а також уніфікації апаратно-програмних
засобів САК КЦ, доцільним і перспективним є побудова систем управління об’єктами ГТС на базі техноло-
гії автоматичного генерування функціональних блоків стандарту ІЕС 61131.
Для вирішення вказаних задач, запропоновано методику генерування функціональних блоків в станда-
рті ІЕС 61131 з математичних моделей алгоритмів управління, попередньо виконаних в програмному сере-
довищі MATLAB Simulink, при вирішенні задач побудови систем управління технологічними об’єктами ГТС.
Апробовано процедури та досліджено інформаційні процеси автоматичного генерування функціона-
льних блоків ІЕС 61131 для програмованих логічних контролерів.
Розроблено функціональні блоки ІЕС 61131 на основі математичних моделей алгоритмів керування
компресорними станціями (КС).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Назаренко І.В. Організація і компоненти
систем диспетчерського керування компресор-
ними станціями / І.В.Назаренко, М.Я. Нико-
лайчук // Методи та прилади контролю якості. –
2008. – №21. – С. 83-86.
2 IEC (International Electrotechnical
Commission) 61131-3, 2nd Ed., Programmable
controllers – Programming languages, Geneva. -
1999.
3 Дьяконов В. MATLAB R2006/2007/2008
+ Simulink 5/6/7. Основы применения. Серия:
библиотека профессионала / В.Дьяконов. – М.:
СОЛОН-Пресс, 2008. – 800 с.
4 S7-SCL V5.1 для S7-300/S7-400. Руко-
водство. Siemens (6ES7811-1CC04-8BA0),
09/2000. - 366 с.
5 Программирование с помощью STEP 7
V5.3. Руководство. Siemens (А5Е00261405-01),
01/2004. – 622 с.
6 Николайчук М.Я., Назаренко І.В. Моде-
лювання та імітація компонентів систем диспе-
тчерського керування компресорними станція-
ми на базі апаратно-програмних засобів
«Siemens» і пакету MATLAB: Анотовані мате-
ріали XXVIІІ(IIІ) Міжнародної міжвузівської
школи-семінару «Методи і засоби діагностики
в техніці та соціумі МіЗД ТС -2011», (м. Івано-
Франківськ, 2011). – с. 8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-18

Як цитувати

Назаренко, І. В., & Николайчук, М. Я. (2012). Побудова систем управління об’єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 177–186. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/405