Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об’єктів нафтогазового комплексу

Автор(и)

  • Л. І. Челядин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • Л. І. Григорчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • В. Л. Челядин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 328Б, тел. 097 8867005
  • М. М. Богославець ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», 75012, м. Надвірна, вул. Майданська 5, тел. 067 3422620

Ключові слова:

техногенні відходи, пластова вода, технології водоочищення, устаткування, фільтрування, відстійник, екологічна безпека.

Анотація

Описано методи та устаткування, які зменшують забруднення довкілля стічними водами, що має екологічне, соціальне та народногосподарське значення. Основні методи очищення стічних вод від н\п і завислих, що використовуються в нафтогазовому комплексі, це фізичні та фізико-хімічні і рідко біологічні. Для очищення пластових вод від н\п і завислих використовують технології, які описані в літературі, є метод відстою в земляних і горизонтальних відстійниках, а на бурових установках цей відстій відбувається в амбрах. Реальна ефективність очищення стоків цим методом складає 50-60% від нафтопродуктів і 60-70- % від завислих, а ХСП-55-65%. Методи очищення розливів нафтопродуктів на поверхні ґрунтів чи морів включають покриття їх різними сорбентами з їх наступним збором та спалюванням,що також є неефективним. Для підвищення ефективності очищення забруднених середовищ на основі проведених експериментальних досліджень розроблено удосконалені технології очищення стічних вод від нафтопродуктів та устаткування – тонкошаровий відстійник, фільтр-адсорбер. Запропоновані заходи дають змогу підвищити ступінь очищення стоків до 75-85%, що зменшить викиди в довкілля, а значить підвищити рівень екологічної безпеки промислових об’єктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Власова Г.І. Водні ресурси в Україні. Використання, моніторинг, охорона / Г.І. Власова // Вода і водоочисні технології. – 2001. – №1. – С. 6-9.
2 Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / [А.К. Запольский, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін та ін..]. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.
3 Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды / А.И. Родионов, В.Н. Клушин, Н.С. Торочешников. – М.: Химия. – 1989. – 510 с.
4 Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: 21.06.01 – „Екологічна безпека“. – Івано-Франківськ, 2006. – 36 с.
5 Савчук Л.Я. Екологічні дослідження рівня захворюваності населення Калуського промислового району / Л.Я. Савчук // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – № 1(13).
6 Савчук Л.Я. Еколого-географічний аналіз захворюваності населення Івано-Франківської області / Л.Я.Савчук // І-й міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 28-29 травня. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 74-75.
7 Статистичний збірник «Довкілля України». – Київ, 2008. – С. 48-138.
8 Статистичний збірник «Довкілля ІваноФранківщини у 2010 році». – Івано-Франківськ, 2011. – 152 с.
9 Адаменко О.М. Екологічна безпека гідросфери регіону та дослідження очистки стічних вод і утилізації шламів водоочищення / О.М. Адаменко, Л.І.Челядин, В.Л. Челядин, М.Р. Скробач // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – №6. – С. 28-32.
10 Яковлев С.В. Очистка производственных сточных вод / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов. – М.: Строииздат, 1979. – 318 с.
11 Sarbak Z. and Kramer-Wachowiak Porous structure of waste fly ashes and their chemical modifications // Powder Technology 2002. – p.53-58.
12 Гляденов С.Н. Очистка сточних вод: традиции и новации / С.Н.Гляденов // Экология и промышленность России. – 2001. – №2. – С. 15-17.
13 Pollard S.J. Дешевые сорбенты для очищення сточных вод. Pollard S.J.T., Fowler G.D., Sollars C.J., Perry R. // Sci. Total Environ. –1992. – №1-2. – С. 31-52.
14 Шевчук Е.А. Технология прямоточного фильтрования природных и сточных вод через зернистые загрузки / Е.А. Шевчук, А.В. Мамченко, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2005. – №4. – С. 369-384.
15 Шевченко Т.В. Очистка сточных вод нетрадиционными сорбентами / Т.В. Шевченко, М.Р. Манзий, Ю.В. Тарасова // Экология и промышленность России. – 2003. – январь. – С. 35-38.
16 Литвиненко В.И. Интенсификация очищення нефтяных сточных вод нефтяных промыслов / В.И. Литвиненко, В.Т. Варфоломеев // Нефтяное хазяйство. – 1998. – №11. – С. 49-51.
17 Стрельцова О.О. Інтенсифікація процесу флотаційного вилучення емульгованої та розчиненої в воді нафти / О.О. Стрельцова, А.Ф. Тимчук // Вопросы химии и химической технологи. – 2000. – № 1. – С. 230-233.
18 Пат. 42983А України, МПК С 02 F 1/461. Спосіб каталітичного очищення води / Дензанов Г.О., Молчанов П.А.; патентовласник Вінницький державний технічний університет (Україна). – № 200105956, заявл. 23.10.2000.опуб. 15.112001, Бюл. №10. – 4 с.
19 Наташвили О.Г. Расчетная схема удаления нефти с поверхности водоема / О.Г. Наташвили, В.И. Тевзадзе // Экологические системы и приборы. – 2004. –№2. – С.52-54.
20 Ликвидация последствий аварий танкера „Эксон Валдис” // Защита от корозии и охрана окружающей среды. – 1990. – № 9. – С. 45-52.
21 Методы и средства боротьбы с нефтяными загрезнениями вод мирового океана; под. ред. М.П. Нестерова ( в 9 т.) – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – Т. 8. – 207 с.
22 А.с. 1305128, СССР С 02 F 1/28. Способ очистки поверхности воды от нефти / А.Р. Курбаков, В.Н. Долин. Бюл. № 15. 23.04.87.
23 А.с. 1430355, С 02 F 1/28. Способ очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов / А.Р. Курбаков, М.Ю. Савушкина, В.В. Цуцаева. №38 15.10.88.
24 NAGA S.M. EL-MAGHRABY A. Industrial waste as raw materials for tile making // Silicates Industriels. – 2003. – v. 68. – pp. 89-92.
25 DONDI M. MARSIGLI M. FABBRI B. Recycling of industrial and urban wastes in brick production: a review // Tile & Brick InternationaL. – 1997. – v.13 n. 4. – pp. 218-225.
26 Hidden sewage treatment plants and invisible shaft coverings // Mach. And Steel. – 2002. – 44. – № 7-8. – P. 64-65.
27 Зиновьев А.П. Установка для очистки сточних вод робочих поселков, баз отдыха и об’ектов сельськохозяйственного назначения / Зиновьев А.П., Филиппов В.Н., Аранцева В.Н. / Вода и экологические проблеми и решения. – 2002. – № 2. – С. 39-42, 81.
28 Пат. 45867 Україна, МПК С02F1/24, С02F 3/32. Комплекс для очищення води / Курилюк М.С., Мациев А.І., Базурін С.О. – Опублік. 15.04. 2002.
29 .Компактная блок-модульная установка для очистки промышленных сточних вод // Новые экологические технологии, методы, оборудование, продукция, измерительные приборы и
системы для исследования окружающей среды. – 2000. – № 1. – С. 28-30.
30 Гомеля Н.Д. Влияние химических вспомогательных добавок на ефективное осветление оборотной воды / Н.Д. Гомеля, А.С. Коваленко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 1. – С. 47-53.
31 PINHEIRO R.M. VIEIRA C.M.F. SÁNCHEZ R.J. MONTEIRO S.N. “Recycling of waste from paper production in red ceramic (in Portuguese) // Revista Matéria v.13 n. 1 pp. 220- 227 2008.
32 RICHTER C.A. Treatment of sludge from wastewater treatment plant (in Portuguese) // São Paulo Edgard Blücher Ltda. – 2004.
33 Кримець Г.В. Ефективний реагент для очищення стічних вод / Г.В. Кримець, І.М. Астрелін, Н.М. Товстопалова, О.Ю. Сазонова // Наук. вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – №2. – С.149- 152.
34 Гомеля М.Д. Вибір оптимальних умов електрофлотаційної очищення нафтовмістних стічних вод / М.Д. Гомеля, Л.В. Калабіна, О.П. Хохотва // Экотехнологии и ресурсосбережение.2000. – №5. – С. 44-48.
35 Гомеля Н.Д. Использование ферромагнитиков для объмной очистки воды от нефти / Н.Д. Гомеля, В.М. Радовенчик, А.П. Хохотва // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – №4. – С. 37-39.
36 Челядин Л.І. Дослідження попередньої очистки стічних вод НПЗ /Л.І. Челядин, Я.М. Дрогомирецький, В.Л. Челядин // Нафт. і газ. пром-сть. – 2003. –№ 1. – С. 62-64.
37 Швед Д.И. Физико-химические аспекти поглощения нефти углеродными сорбентами с поверхности воды / Д.И. Швед, Л.И. Хохлова, О.В. Кравченко, Н.М. Опенько, А.В. Хохлов // Химия и технология. – 2002. – т. 24. – № 1. – С. 22-29.
38 Edwards J.D. Industrial Wastewater Treatment a guidebook // CRC Press Boca Raton Fla. – 1995. – pp. 1–192.
39 Черниш І.Г. Застосування волокнистих та порошкових сорбентів для очищення води від нафтових забруднень / І.Г. Черниш // Вісті академії інженерних наук України. – 2003. – №2. – С.21-25.
40 Храмцов Е.Ю. Очистка нефтесодержащих сточных вод методом коагулировия с применением нових флокулянтов / Е.Ю. Храмцов, А.В. Бакланов // Материалы Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов». Харьков. – 2007. – С.260- 262.
41 Ильчишина С.В. Використання гідрофільно-гідрофобних сорбентів на основі мінеральних волокон та терморозчиненого графіту для очищення підтоварної води / С.В. Ильчишина, І.Г. Черниш, Л.І. Іванишин, Д.О. Єгер // Нафт. і газ. пром-сть. – 1997. – №3. – С.26-27.
42 Стокалюк О.В. Комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки від забруднення органічними розчинниками стічних вод. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01. – «Екологічна безпека». – Суми, 2012. – 19 с.
43 Чайка О.Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими оливами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01. – «Екологічна безпека». – Суми, 2012. – 21 с.
44 Павлюк Л.І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01. – «Екологічна безпека». – Київ, 2012. – 20 с.
45 Челядин Л.І. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій і устаткування підвищення екологічної безпеки промислових об’єктів Прикарпаття: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра техн. наук. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-26

Як цитувати

Челядин, Л. І., Григорчук, Л. І., Челядин, В. Л., & Богославець, М. М. (2013). Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об’єктів нафтогазового комплексу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(47), 145–151. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/410