Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт

Автор(и)

  • Р. С. Яким Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 82100, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24, тел. 067 9070484
  • Ю. Д. Петрина ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. С. Яким ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

вставні породоруйнівні зубки, натяг, з’єднання „зубок-шарошка”

Анотація

Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення якісних показників вставного породоруйнівного
оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились в умовах реального виробництва
бурових доліт, за умов математичного планування експериментів, комплексним застосуванням
експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань. Теоретично і
експериментально обґрунтовано розроблені підходи у вдосконаленні комплексного підвищення якісних показників
вставного породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт на етапах проектування, конструювання
і виготовлення. Розв’язано задачу вдосконаленням способу вибору натягу у з’єднанні „зубокшарошка”,
що враховує фізико-механічні показники матеріалів та конструкторсько-технологічні параметри
спряжених поверхонь. Також обґрунтовано новий підхід у вдосконаленні конструкції хвостовиків
вставок, що дає економію матеріалів, підвищення якості й технологічності формоутворення отворів у
шарошках під вставне породоруйнівне оснащення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 A Study of Drilling Performance of Energy Balanced Roller Cone Bit / S.L. Chen, J. Dahlem,
C. Rayburn / SPE Asia Pacific Oil and Gas
Conference and Exhibition, (9-11 September 2003,
Jakarta, Indonesia). – Jakarta: Copyright Society of
Petroleum Engineers, 2003. Paper Number 80493-
MS.
2 Bybee K. Drilling Performance of an
Energy-Balanced Roller-Cone Bit. / Bybee K. //
Journal of Petroleum Technology. – 2003. – № 12
(December). – Р. 49-50.
3 Сальников М.А. Разработка буровых твёрдых
сплавов с повышенными характеристиками
пластичности и трещиностойкости на основе
высокотемпературных карбидов вольфрама:
автореф. дис. на соиск. научн. степ. канд. техн.
наук: спец. 05.02.01 „Материаловедение (машиностроение)”
/ М. А. Сальников. – Самара,
2009. – 24 с.
4 Артим В.І. Підвищення працездатності
шарошкових доліт, оснащених вставними композиційними
зубками: дис... кандидата техн.
наук: 05.15.07. „Машини та агрегати нафтової
та газової промисловості” / Володимир Іванович
Артим. – Івано-Франківськ, 1999. – 153 с.
5 Пітулей Л.Д. Технологічне забезпечення
віброармування зубків бурового інструменту”:
дис. кандидата техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія
машинобудування” / Лоліта Дмитрівна
Пітулей. – Івано-Франківськ, 2008. – 237 с.
6 Богомолов Р.М. Методы повышения эффективности
разрушения горных пород при
бурении скважин шарошечными долотами:
дис. … доктора техн. наук: 25.00.15 / Богомолов
Родион Михайлович. – М., 2001. – 434 с.
7 Долгушин В.В. Развитие методологии
моделирования процессов технологии бурения
и скважинных механизмов автореф. дис. на соискание
ученой степени доктора техн. наук:
спец.. 25.00.15. „Технология бурения и освоения
скважин” / В. В. Долгушин. – Тюмень,
2008. – 52 с.
8 Підвищення якості кріплення твердосплавного
озброєння шарошкових доліт /
Є. І. Крижанівський, І. В. Воєвідко, Г. С. Веселовський,
Р. Й. Гук // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2008. – № 4(29). –
С. 17 – 21.
9 Яким Р.С. Науково-прикладні засади підвищення
довговічності тришарошкових бурових
доліт: дис. … доктора техн. наук: 05.05.12 /
Яким Роман Степанович. – Івано-Франківськ,
2012. – 293 с.
10 Сизова Е.И. Повышение долговечности
шарошечных долот совершенствованием технологии
запрессовки твердого сплава /
Е.И. Сизова // Горный информационно-аналитический
бюллетень (научно-технический журнал).
– 2006. – №4. – С. 225-229.
11 Кремлев В.И. Повышение долговечности
буровых шарошечных долот на основе совершенствования
технологии сборки и упрочнения
шарошек с твердосплавними зубками: автореф.
дис. на соискание научн. степени канд.
техн. наук: спец. 05.02.08 „Технология машиностроения”/
В. И. Кремлев. – Самара, 2009. –
20 с.
12 Акудинов Д.В. Повышение прочности
прессовых соединений за счет использования
явления схватывания при ультразвуковой запрессовке
зубков шарошек буровых долот: автореф.
дис. на соискание научн. степени канд.
техн. наук: спец. 05.02.08 „Технология машиностроения”
/ Д. В. Акудинов. – Самара, 2012. –
20 с.
13 Яким Р.С. Формування якості та експлуатаційних
показників тришарошкових
бурових доліт на усіх етапах їх створення /
Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким // Прогресивні
технології і системи машинобудування:
міжнародний зб. наукових праць. – Донецьк:
ДонНТУ, 2011. – Вип. 42. – С. 309 – 314.
14. Яким Р. С. Забезпечення якості тришарошкових
бурових доліт на етапах їх життєвого
циклу / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким //
Прогресивні технології і системи машинобудування:
міжнародний зб. наукових праць. –
Донецьк: ДонНТУ, 2012. – Вип. 1,2 (43). –
С. 338 – 342.
15 Яким Р.С. Науково-практичні основи
технології виготовлення тришарошкових бурових
доліт та підвищення їх якості і ефективності:
монографія / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина,
І.С.Яким. – Івано-Франківськ: Видання ІФНТУНГ,
2011. – 384 с.
16 Петрина Ю.Д. Аналіз надійності
з’єднання „зубок-шарошка” в тришарошкових
бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким,
Т. Б. Пасинович // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2008. – № 1 (26). –
С.48–54.
17 Яким Р.С. Вдосконалення конструкції
вставного твердосплавного оснащення тришарошкових
бурових доліт / Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина,
Т.Б. Пасинович // Науковий вісник ІваноФранківського
національного технічного університету
нафти і газу. – 2009. – № 4 (22). –
С. 83 – 91.
18 Орлов П.И. Основы конструирования.
Справочно-методическое пособие: в 3-х кн. /
П. И. Орлов: кн. 1. – [2-е изд. перераб. и доп.]. –
М.: Машиностроение, 1977. – 623 с.
19 Беляев А.И. Исследование технологического
процесса сборки шарошек буровых долот
с твердосплавным вооружением: дис... кандидата
техн. наук / Андрей Игоревич Беляев. – М,
1977. – 200 с.
20 Крылов К.А. Повышение долговечности
и эффективности буровых долот / К.А. Крылов,
О.А. Стрельцова. – М.: Недра, 1983. – 206 с.
21 Матлин М.М. Исследование зависимости
действительного натяга от параметров прессового
соединения / М.М. Матлин, Е.Н. Казанкина,
В.А. Казанкин // Известия Волгоградского
государственного технического университета.
– 2010. – Вып. 4. – № 4 (64). – С.110 – 121.
22 Долговечность шарошечных долот /
[Жидовцев Н.А., Кершенбаум В.Я., Гинзбург
Э.С. и др.]. – М.: Недра, 1992. – 272 с.,
23 Лошак М.Г. Прочность и долговечность
твердых сплавов. / Лошак М.Г. – К.: Наукова
думка, 1984. – 328 с.
24 Гусейнов А.А. Исследование напряженного
состояния прессовых соединений типа
„штырь-отверстие” и пути повышения его прочности:
дис. … кандидата техн. наук (нет шифра
спец.) / Гусейнов А. А. – Баку, 1971. – 145 с.
25 Петрина Ю.Д. Вплив фізико-механічних
властивостей сталі шарошки на міцність
з’єднання „шарошка-зубок” в тришарошкових
бурових долотах / Ю.Д. Петрина, Р.С. Яким,
Т.Б. Пасинович // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2007. –№ 3 (24). –
С.73–78.
26 Яким Р.С. Основоположні засади вдосконалення
конструкції вставного твердосплавного
оснащення тришарошкових бурових доліт
/ Р. С. Яким // Нафтогазова енергетика. – 2011.
– № 1 (14). – С.22–28.
27 Пат. 85941 МПК Е21В 10/16, Зубок шарошки
бурового долота. / Ю.Д.Петрина,
Р.С.Яким, Т.Б.Пасинович (Україна); заявник і
патентовласник Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. –
№ а 2007 07134; заявл. 25.06.07; опубл.
10.03.2009, Бюл. № 5.
28 Пат. 99966 С2 Україна МПК Е21В 10/16
(2006.01) Зубок шарошки бурового долота. /
Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким (Україна);
заявник і патентовласник Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і
газу. – № а 201015147; заявл. 16.12.2010; опубл.
25.102012, Бюл. № 20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-26

Як цитувати

Яким, Р. С., Петрина, Ю. Д., & Яким, І. С. (2013). Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(48), 127–138. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/425

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>