Огляд сучасних систем опалення та методик дослідження впливу температурних режимів на ефективність їх експлуатації в умовах сільського населеного пункту

Автор(и)

  • Ю. І. Дорошенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

температура, теплоносій, опалювальний період, кліматологічні параметри, кліматичні фактори, вплив

Анотація

Газове господарство є складною інженерною системою, в яку входять газові мережі, різні типи сховищ
природних і зріджених вуглеводневих газів, пристрої для спалювання газу. Реалізація газифікації України
включає процеси проектування, спорудження та експлуатації газового господарства. Всі елементи системи
газопостачання повинні відповідати таким вимогам: економічність, народногосподарська ефективність,
висока надійність, екологічність, безпечність експлуатації.
Збільшення виробництва тепла для сільськогосподарської діяльності і комунально-побутових потреб
ставить важливі задачі зі збільшення ефективності і економічності виробництва і розподілу тепла, покращення
методів і технічних засобів газопостачання. Для вирішення цих задач необхідно ретельно вивчати
споживачів тепла і їх особливості, знайти найбільш раціональні шляхи газопостачання різних об’єктів.
Дана проблема вимагає глибокого вивчення і вирішення.
Метою даної роботи є аналіз сучасних методик дослідження та врахування впливу температурних
режимів на ефективність роботи системи опалення в умовах сільського населеного пункту.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язок наступних задач:
Виявити й обґрунтувати особливості методики розрахунку впливу температурних режимів на ефективність
роботи системи опалення;
Встановити залежність роботи системи опалення від температури зовнішнього повітря.
Проведені в роботі дослідження базуються на використанні методів математичної статистики.
У роботі вперше досліджено існуючі сучасні методики врахування впливу температурних режимів на
ефективність експлуатації системи опалення.
Проведений у роботі огляд сучасних методик врахування впливу температурних режимів на ефективність
експлуатації систем опалення в умовах населених пунктів дасть змогу провести узагальнення та на
основі їх розробити проектні та конструктивні рішення, які дозволять значно зменшити тепловтрати
будинків і, як наслідок, обсяг споживання газу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Богословский В.Н. Тепловой режим здания
/ В.Н. Богословский. – М.: Стройиздат,
1979. – 248 с.
2 Богуславский Л.Д. Снижение расходов
энергии при работе систем отопления и вентиляции
/ Л.Д. Богуславский. – М.: Стройиздат,
1985. – 336 с.
3 Ликов А.В. Теория тепло- и массопереноса
/ А.В. Ликов, Ю.А. Михайлов. – М.: Госенергоиздат,
1963. – 536 с.
4 Поз М.Я. Экспериментальное исследование
теплопередачи через оконные заполнения
при фильтрации воздуха / М. Я. Поз, В.И. Быстров.
– М.: Стройиздат, 1980. – 143 с.
5 Табунщиков Ю.А. Математическое моделирование
и оптимизация тепловой эффективности
зданий / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач.
– М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. – 194 с.
6 Фокин К. Ф. Расчетные температуры наружного
воздуха / К. Ф. Фокин. – М.: Стандартгиз,
1946. – 126 с.
7 Шкловер А.М. Теплопередача при периодических
тепловых воздействиях / А.М. Шкловер.
– М.: Госэнергоиздат, 1961. – 98 с.
8 Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые
сети: [учебник для вузов 7-е изд., стереот.] /
Е. Я. Соколов. – М.: Издательство МЭИ, 2001. –
472 с.
9 Волощук В. А. Наукові принципи розрахунку
і оптимізації проектних, технічних і технологічних
рішень з управління системами теплопостачання
на еколого-економічних засадах
/ В. А. Волощук, А. М. Рокочинський. – Київ:
2007. – 56 c.
10 Богословский В.Н. Отопление и вентиляція
/ В.Н. Богословский, В.П. Щеглов,
Н.Н. Разумов. – М: Стройиздат, 1980. – 295 с.
11 Богословский В.Н. Отопление / В.Н. Богословский,
А.Н. Сканави. – М.: Стройиздат,
1991. – 735с.
12 Сканави А.Н. Отопление: [учебник] /
А.Н. Сканави, Л.М. Махов. – М.: Издательство
АСВ, 2002. – 576 с.
13 Маркус Т.А. Здания, климат и энергия /
Т.А. Маркус, Э.Н. Моррис; пер. с англ. под
ред. Н.В. Кобышевой, Е.Г. Малявиной. – Д.:
Гидрометеоиздат, 1985. – 82 c.
14 Ратушняк Г.С. Енергозбереження та
експлуатація систем теплопостачання: [навчальний
посібник] / Г.С. Ратушняк, Г.С. Попова. –
Вінниця: ВДТУ, 2002. – 120 с.
15 Хрилев Л. С. О влиянии климатического
фактора на перспективную структуру топливно-энергетического
баланса / Л. С. Хрилев //
Теплоэнергетика. – 1965. – №2. – С. 16-20.
16 Зоркальцев В.И. Анализ интенсивности
и синхронности колебаний потребности в топливе
на отопление / [Сер. препринтов сообщений
«Автоматизация научных исследований»] /
В.И. Зоркальцев, Е.Н. Иванова. – Сыктывкар:
Коми научный центр Ур О АН СССР, 1989. –
24 с.
17 Исаев А. А. Колебания климатических
характеристик отопительного периода и оценка
возможностей их сверхдолгосрочного прогноза
(на примере Москвы) / А. А. Исаев, Б. Г. Шерстюков
Б. Г. – Вестник Моск. ун-та. Сер. 5.
География. – 1996. – № 5. – 75 c.
18 Переведенцева Ю. П. Современные глобальные
и региональные изменения окружающей
среды и климата / Ю. П. Переведенцева. –
Казань: Унипрес, 1999. – 125 c.
19 Шерстюков Б. Г. Метод кратной цикличности
для анализа временных рядов и сверхдолгосрочных
прогнозов на примере характеристик
отопительного периода в Москве /
Б. Г. Шерстюков, А. А. Исаев // Метеорология
и гидрология. – 1999. – № 8. – С. 46-54.
20 Бусаров В. Н. Электроэнергетика и
климат / В. Н. Бусаров, И. И. Потапов. – М.:
НИЦ «СИНАПС», 1995. – 114 с.
21 Малявина Е. Г. Теплопотери здания:
[справочное пособие] / Е.Г. Малявина. – М.:
АВОК-ПРЕСС, 2007. – 144 с.
22 Безносова Д. С. Прогнозирование динамики
тепло- и энергопотребления под влиянием
климатических изменений и оценка выбросов
парниковых газов: [автореф. дис. канд. техн.
наук: 05.14.01.] / Д. С. Безносова – М.: 2005. –
20 с.
23 ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція
будівель.
24 Бицадзе Д.Г. Прогнозирование расхода
природного газа / Д.Г. Бицадзе, Р.И. Долмазашвили,
Т.Ш. Хазалашвили. – Тбилиси: 1988. –
36 c.
25 Мамедов Н.Я Влияние климатических
факторов на процесс газопотребления (на примере
Азербайджанской ССР): [автореф. дис. на
соиск. научн. ст. канд. техн. наук: спец.
05.23.03] / Н.Я. Мамедов. – Баку: Азербайджанский
інженерно-строительный институт, 1985.
– 22 с.
26 Попадько В.Е. Некоторые вопросы оперативного
прогнозирования газопотребления
методами теории случайных процессов: [автореф.
дис. на соиск. научн. ст. канд.техн. наук:
спец. 198] / В.Е. Попадько. – Москва: МИНХ и
ГП им.И.М.Губкина, 1972. – 24 с.
27 Панкратов В.С. Информационно-вычислительные
системы в диспетчерском управлении
газопроводами / В.С. Панкратов, А.В. Дубинский,
Б.И. Сипештейн. – Л.: Недра, 1988. –
246 с.
28 СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология
и геофизика.
29 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна
кліматологія.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-31

Як цитувати

Дорошенко, Ю. І. (2014). Огляд сучасних систем опалення та методик дослідження впливу температурних режимів на ефективність їх експлуатації в умовах сільського населеного пункту. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 107–118. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/478

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають