Шляхи підвищення довговічності замкового підшипника відкритих опор тришарошкових бурових доліт для високообертового буріння

Автор(и)

  • Р. С. Яким Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 82100, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24, тел. 0679070484

Ключові слова:

пошкодження, конструкція опори, контактна витривалість, люфт в опорі, технологія виготовлення.

Анотація

Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення довговічності елементів опор тришарошкових
бурових доліт. Дослідження проводились в умовах реального виробництва бурових доліт, за умов математичного
планування експериментів, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних та
натурних випробовувань. Досліджено характер пошкодження елементів замкового підшипника та основі
причини низької довговічності відкритих опор кочення тришарошкових бурових доліт для високообертового
буріння. Встановлено взаємозв’язок між принципами вибору долотних сталей, параметрами конструкції
елементів опор доліт, рівнем технології їх виготовлення та експлуатаційними показниками опор тришарошкових
бурових доліт. Обґрунтовано ефективність комплексного підходу у підвищенні довговічності
замкового кулькового підшипника таких опор, що у цілому розв’язує проблему підвищення довговічності
тришарошкових бурових доліт. Підхід включає жорсткий вибір плавок долотних сталей, що у цілому підвищує
контактну витривалість елементів опори. Другою складовою є підвищення стійкості опори проти
передчасного утворення люфтів та перекошувань шарошки відносно осі цапфи лапи. Третьою складовою є
вдосконалення технології виготовлення лапи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Яким Р. С. Вплив експлуатаційних параметрів
навантаження в замковому підшипнику
тришарошкового бурового долота на його довговічність
/ Р. С. Яким // Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного
університету нафти і газу. – 2007. – №1 (15). –
С. 67–72.
2 Підвищення стійкості опор тришарошкових
бурових доліт / Є.І.Крижанівський,
Р.С.Яким, Л.Є.Шмандровський, Ю.Д.Петрина //
Машинознавство. – 2009. – № 8. – С.28–32.
3 Яким Р. С. Науково-прикладні засади
підвищення довговічності тришарошкових
бурових доліт: дис. … доктора техн. наук:
05.05.12 / Яким Роман Степанович. – ІваноФранківськ,
2012. – 293 с.
4 Пяльченков В. А. Повышение работоспособности
шарошечных долот путем рационального
распределения нагрузок по элементам
вооружения: дис. … кандидата техн. наук:
05.04.07 / Пяльченков Владимир Александрович.
– М., 1983. – 216 с.
5 Крылов К. А. Повышение долговечности
и эффективности буровых долот / К.А. Крылов,
О. А. Стрельцова. – М.: Недра, 1983. – 206 с.
6 Виноградов В. Н. Исследование нагруженности
подшипников опоры шарошечного
долота поляризациионно-оптическим методом /
В. Н. Виноградов, А.Ф.Брагин, В. А. Пяльченков,
В. А.Боднарчук / Повышение эффективности
технологических процессов газонефтяной и
нефтеперерабатывающей промышлености путем
обеспечения долговечности оборудования
и инструмента / Под ред. В.Н.Виноградова //
Труды Московского института нефти и газа им.
И.М.Губкина. – Вып. 202. – 1987. – С. 3-9.
7 Рымар А. М. Повышение несущей способности
подшипников качения опор буровых
шарошечных долот: дис. … кандидата техн.
наук 05. 02. 02. / Рымар Александр Миронович.
– Львов, 1987. – 263 с.
8 Долговечность шарошечных долот /
[Жидовцев Н. А., Кершенбаум В. Я., Гинзбург
Э. С. и др.]. – М.: Недра, 1992, – 272 с.
9 Ремнев В.В. Совершенствование шарошечных
долот на основе автоматизированного
анализа их элементов на стадиях конструкторского
проектирования и испытаний: автореф.
дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук:
05.15.10 „Бурение скважин” / В.В.Ремнев. –
Уфа, 1994. – 23 с.
10 Закиров Н. Н. Теория и практика повышения
эффективности работы, надежности и
долговечности буровых шарошечных долот:
дис. ... доктора техн. наук: 25.00.15, 05.02.13 /
Закиров Николай Николаевич. – Тюмень, 2004.
– 360 c.
11 Блинков О. Г. Пути повышения эффективности
работы буровых шарошечных долот:
дис. … доктора техн. наук: 25.00.15. / Блинков
Олег Геннадиевич. – М., 2007. – 356 с.
12 Давидов Г. Ш. Анализ факторов, влияющих
на коэффициент трения в условиях трения
качения со скольжением / Г. Ш. Давидов,
А. С. Гусейнов, Р. А. Мамедов. // Известия высших
учебных заведений: Нефть и газ: сб. научных
трудов. – 1991. – № 2. – С. 79 – 83.
13 Дацишин О. П. Довговічність і руйнування
твердих тіл під час їх контактної циклічної
взаємодії / О. П. Дацишин // Фізико-хімічна
механіка матеріалів. – 2005. – №6. – С.5-25
14 Яким Р. С. Теорія і практика забезпечення
якості та експлуатаційних показників
цементованих деталей шарошкових бурових
доліт: монографія / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина.
– Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ,
2011. – 189 с.
15 Яким Р.С. Контактна витривалість цементованих
поверхонь опор Р-К-Р тришарошкових
бурових доліт / Р. С. Яким // Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. –
№ 2 (39). – С. 106 – 112.
16 Дрогомирецький Я. М. Підвищення довговічності
шарошкових доліт для низькообертового
буріння: дис. ... доктора техн. наук:
05.05.12 / Дрогомирецький Ярослав Миколайович.
– Івано-Франківськ, 1999. – 355с
17 Джонсон К. Механика контактного взаимодействия
/ К. Джонсон; [пер. с англ.
В.Э. Наумова, А.А.Спектора]; под. ред.
Р. В. Гольдштейна. – М.: Мир, 1989. – 510 с.
18 Давидов Г. Ш. Анализ факторов, влияющих
на коэффициент трения в условиях трения
качения со скольжением / Г. Ш. Давидов,
А. С. Гусейнов, Р. А. Мамедов. // Известия высших
учебных заведений: Нефть и газ: сб. научных
трудов. – 1991. – № 2. – С. 79 – 83.
19 Чуб Е. Ф. Реконструкция и эксплуатация
опор с подшипниками качения: справочник
/ Чуб Е. Ф. – М.: Машиностроение, 1981. –
365 с.
20 Аналіз працездатності опор Р-К-Р тришарошкових
бурових доліт / Є.І.Крижанівський,
Р. С.Яким, Л. Є. Шмандровський,
Ю. Д. Петрина // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2008. – № 2 (27). – С.25–
34.
21 Контроль качества термической обработки
стальных полуфабрикатов и деталей: справочник
/ [А. Л. Белинький, В. А. Булгаков,
В. В. Горюшин и др.; общ. ред. В. Д. Кальнер.]
– М.: Машиностроение, 1984. – 384 с.
22 Яким Р.С. Контактна витривалість цементованих
поверхонь опор Р-К-Р тришарош-
кових бурових доліт / Р. С. Яким // Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. –
№ 2 (39). – С. 106 – 112.
23 Петрусевич А. И. Контактная прочность
деталей машин / Петрусевич А. И. – М.: Машиностроение,
1970. – 64 с.
24 Shiozawa K. Subsurface crack initiation
and propagation mechanism of high-strength steel
in very cycle fatigue regime ” / Kazuaki Shiozawa,
Seiichi Nishino, Yuuichi Morii // Proceedings of
Third International Conference on Very high cycle
fatigue. Ritsumeikan University, Kusatsu, – Japan.
– 2004. – p.85-92.
25 Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя.
В 3–х т. Т.2. – [5-е узд.,
перераб. и доп.] / Анурьев В. И. – М.: Машиностроение,
1979. – 559 с.
26 Перель Л. Я. Подшипники качения: расчет,
проектирование и обслуживание: справочник.
/ Перель Л. Я. – М.: Машиностроение,
1983. – 543 с.
27 Пат. 94293 Україна, МПК Е21В 10/22
(2006.01) Опора шарошкового бурового долота.
/ Є.І. Крижанівський, Р.С.Яким, Л.Є.Шмандровський,
Ю.Д.Петрина, (Україна); заявник і патентовласник
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. – № а 2009
04722; заявл. 13.05.09; опубл. 26.04.2011, Бюл.
№ 8.
28 Петрина Ю. Д. Вплив конструкторськотехнологічних
параметрів на працездатність
опор тришарошкових гірничорудних бурових
доліт / Ю. Д. Петрина, Р.С.Яким, Т.Б.Пасинович
// Нафтогазова енергетика – 2008. –
№ 1(6). – С.72–77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Яким, Р. С. (2014). Шляхи підвищення довговічності замкового підшипника відкритих опор тришарошкових бурових доліт для високообертового буріння. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 95–106. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/506

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>