Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань

Автор(и)

  • С. Є. Розловська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

коефіцієнт пористості, характер насичення колектора, густина породи, кут нахилу границі відбиття.

Анотація

У прикладній геофізиці акустичний каротаж має широке застосування. Цей метод використовується
для розв’язання великої кількості задач у ході дослідження свердловин на нафту і газ та призначений для
вивчення параметрів хвильового поля гірських порід навколосвердловинного простору та неоднорідностей у
затрубному просторі.
Інтерпретація результатів акустичного каротажу у багатьох випадках орієнтована на досить
спрощене уявлення про середовище. Як правило, цього буває достатньо для досягнення поставленої мети
розчленування розрізу, але існує низка практично важливих задач, під час розв’язання яких необхідно звертатися
до уявлень про складний характер хвильового поля в середовищі.
У статті детально проаналізовано сучасний стан таких важливих для нафтогазової геофізики задач
як визначення коефіцієнта пористості, оцінки характеру насичення порід-колекторів за даними акустичного
каротажу та параметричного забезпечення сейсморозвідки.
Найбільш широко у літературі висвітлено питання визначення коефіцієнта пористості за різними параметрами
пружних хвиль. Описано поодинокі результативні спроби виділити тріщинуваті породи (але не
зазначена можливість визначення кількісного параметра – коефіцієнта тріщинуватості) та визначення
структурних параметрів геологічного розрізу. Іде пошук рішень щодо оцінки проникності порід на основі
аналізу параметрів хвилі Стоунлі. Багато публікацій присвячено питанню ідентифікації типу флюїду в поровому
просторі гірських порід, хоча значна кількість способів оцінки типу флюїду в поровому просторі
колекторів не знайшла практичної реалізації через їхню складність та неможливість врахування усіх чинників,
і лише в окремих працях демонструється можливість кількісного визначення коефіцієнтів флюїдонасичення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Петкевич Г. И. Применение акустического
каротажа при решении геологических задач
для разрезов песчано-глинистых пород (опыт
комплексирования с другими методами) /
Г. И.Петкевич, Ю. Н.Усенко, Г. И. Притулко. –
К.: Наукова думка, 1982. – 172с.
2 Акустические методы исследования нефтяных
и газовых скважин / Е. В. Карус,
О. Л. Кузнецов, Б. Н. Ивакин. – М.: ОНТИ
ВНИИЯГ, 1972. – 296 с.
3 Ивакин Б.Н. Акустический метод исследования
скважин / Б. Н.Ивакин, Е. В. Карус,
О. Л. Кузнецов. – М.: Недра, 1978. – 320 с.
4 Булатова Ж. М. Акустический каротаж /
Ж. М. Булатова, Е. А. Волкова, Е. Ф. Дубров. –
Л., Недра, 1970. – 264 с.
5 Исследования в открытом стволе нефтяных
и газовых скважин / Б. Ю. Вендельштейн,
В. М. Ильинский, Ю. А. Лимберег, З. К. Козина./
Под ред. Н. А. Савостьянова. – М.:Недра,
1984. – 230 с.
6 Козяр В. Ф. Акустические исследования
в нефтегазовых скважинах – состояние и направления
развития / В. Ф. Козяр, Д. В. Белоконь,
Н. В. Козяр, Н. А. Смирнов // Каротажник.
– 1999. – Вып. 63. – С. 11–117.
7 Лещук В. В. Геоакустические исследования
околоскважинной среды / В. В.Лещук. – К.:
Наукова думка, 1977. –156 с.
8 Петкевич Г. И. Скважинная сейсмоакустика
при решении задач прогнозирования геологического
разреза / Г. И. Петкевич,
Р. П. Морошан, Ю. В. Филатов. – Киев: Наукова
думка, 1985. – 232с.
9 Arroyo Franco J. L. Sonic investigations in
and around the borehole / J. L. Arroyo Franco,
G. S. De, L. Renlie, S. Williams // Oilfield Review.
– 2006. – V.18, № 1. – P.14–33.
10 Горгун В. А. Программній комплекс
DIRAK – новый инструмент обработки данных
акустического каротажа / В. А. Горгун,
В. Е. Косарев, В. Н. Горбачев, М. Л. Михеев //
Каротажник. – 2013. – № 10(232). – С. 190-203
11 Базин В. В. Программный комплекс
Acoustic Waves для обработки данных АК, полученных
в открытом стволе / В. В. Базин,
Д. Л. Иванов // Каротажник. – 2007. – № 3(156).
– С. 69-74.
12 Кашуба Г.А. Возможности аппаратурнометодического
комплекса многозондового волнового
акустического каротажа АМАК-2 при
решении геологических задач в нефтяных и
газовых скважинах / Г.А. Кашуба, В.Г. Стельмах
// Каротажник. – 2008. – Вып.170. – С.30–
41.
13 Козяр Н. В. Практические аспекты оценки
упругих параметров пород и контроль результатов
гидроразрыва пласта по материалам
прибора АВАК / Н. В. Козяр, В. В. Коробченко
// Каротажник. – 2013. – №3(225). – С. 49-56.
14 Рахматуллина А. Р. Опыт применения
многозондового кросс-дипольного акустического
каротажа при сопровождении гидроразрыва
пласта / А. Р. Рахматуллина, А. Е. Летичевский
// Каротажник. – 2013. –10(232). – С. 97-101.
15 Многозондовая цифровая аппаратура
волнового акустического каротажа ВАК-8 //
http:/www.tng.ru/prj/sr_girs/tr-05
16 Белоконь Д. В. Акустические исследования
разрезов нефтегазовых скважин через
обсадную колонну / Д. В. Белоконь,
В. Ф. Козяр, Н. А. Смирнов // Каротажник. –
1996. – №29. – C.8–30.
17 Еникеев В. Н. Использование метода
ВАК для оценки фильтрационно-емкостных
свойств нижнемеловых и юрских отложений
Когалымской группы месторождений нефти /
В. Н. Еникеев, В. Г. Рафиков, В. В. Куликов //
Каротажник. – 2000. – №77. – С.109-117.
18 Козяр В. Ф. Измерения параметров
упругих волн зондами с монопольными и дипольными
преобразователями (результаты
промышленных испытаний) / В. Ф. Козяр,
Н. А. Смирнов, Д. В. Белоконь, Н. В. Козяр //
Каротажник. – 1998. – №42. – С.14-30.
19 Будыко Л. В. Об акустическом каротаже
полной энергии / Л. В. Будыко, В. Б. Спивак,
Ю. Д. Щербаков // Каротажник. – 2000. – №77.
– С.37-58.
20 Машинский Э. И. Неупругие сейсмические
эффекты и расширение возможностей методики
прогнозирования геологического разреза
/ Э. И. Машинский // Геофизика. – 1996. –
№6. – С.20-23.
21 Методические указания по обработке и
интерпретации материалов акустического каротажа
нефтяных и газовых скважин / В. Ф. Козяр,
Д. В. Белоконь, Л. Н. Грубова и др. – М.:
изд. ВНИИЯГГ, 1986. – 119 с.
22 Орлов Л. И. Петрофизические исследования
коллекторов нефти и газа / Л. И. Орлов,
Е. Н. Карпов, В. Г. Топорков. – М.: Недра, 1987.
– 261 с.
23 Heysse D. R. Sonic porosity transforms
and effects of pore shale and clay distribution /
D. R. Heysse // Halliburton Energy Services.
X1078. – 1995. – P. 1-13.
24 Кашуба Г. О. Стан і перспективи розвитку
методу і апаратури акустичного каротажу /
Г. О. Кашуба, Р. Ф. Федорів // Матеріали 6-ої
Міжнар. наук.-практ. конф. “Нафта і газ України
– 2000”. –Том 1. – Івано-Франківськ: Факел.
– 2000. – С.316-317.
25 Гик Л. Д. Физическое моделирование
при оценке прогнозов нефтегазоносности по
данным акустического каротажа / Л. Д. Гик //
Геофизика. –1997. – № 1. – С.24-32.
26 Масленников В. И. Изучение порового
пространства карбонатных коллекторов акустическим
каротажем на поперечных волнах /
В. И. Масленников, А. С. Струков // Прикладная
геофизика. – 1984. – № 108. – C.123-126.
27 Ramamoorthy R. Total porosity estimation
in shaly sand from shear modulus /
R. Ramamoorthy, W. F. Murphy, C. Coll //
SPWLA 36th Annual Logging Symposium, Paris. –
1995, June26-29. – paper H.
28 Воцалевский З. С. Обработка данных
волнового АК с использованием исследовательской
версии системы, базирующейся на СЦС-5
и акустическом мониторе / З. С. Воцалевский,
В. А. Зеренинов, Г. В. Каширин и др. // Каротажник.
– 1998. – № 50. – С. 43-54.
29 Марков М. Г. О полной энергии сигнала
акустического каротажа / М. Г. Марков // Каротажник.
– 1996. – №21. – С.62-69.
30 Naville C. Detection of permeable fractures
by dipole shear anisotropy logging /
C. Naville, D. Beland, J. P. Yver, J. Perrin //
SPWLA 36th Annual Logging Symposium in Paris,
1995, June 26-29, – Abstr. Log Analyst. – 1995. –
V. 36. – Р. 45-47.
31 Joyce B. Advanced interpretation of fractured
in unconsolidated gas sands / B. Joyce,
D. Patterson, J. Thomas // SPWLA 36th Annual
Logging Symposium in Paris, 1998, May 26-29, –
Abstr. Log Analyst. – 1998. – V.39. – Р.122-123.
32 Терехов О. В. Акустический сканер
САС-90 как инструмент для решения геологогеофизических
задач при исследовании скважин
/ О. В. Терехов, В. М. Горохов, А. Р. Садыков и
др.// Каротажник. – 2012. – № 7-8 (217-218). –
С. 25-34.
33 Николаева Н. В. Информативность и результативность
использования скважинного
акустического сканера при детальных исследованиях
разрезов скважин карбонатного и терригенного
типа / Н. В. Николаева, А. В. Пономарев
// Каротажник. – 2012. – № 11 (221). –
С. 124-131.
34 Горбачев В. Н. Скважинный акустический
сканер высокого разрешения / В. Н. Горбачев,
М. Л. Михеев, А. Д. Акчурин и др. // Каротажник.
– 2013. – №10(232). – С. 183-190.
35 Еремеев А. А. Выявление и оценка
упругих свойств горных пород с вертикальной
осью анизотропии по данным широкополосного
акустического каротажа / А. А. Еремеев,
И. В. Михальцева // Каротажник. – 2013. –
№12(234). – С. 20-32.
36 Buffin A. Permeability from waveform
sonic data in the Otway basin / A. Buffin,
A. Sutherland // SPWLA 37th Annual Logging
Symposium, 1996, June 16-19, Abstr. Log Analyst.
– 1996. – V.37. – Р.95-96.
37 Sinha A. A new method for deriving permeability
from borehole Stoneley waves and its
application in the North Mongas field of Eastern
Venezuela / A. Sinha, M. Rangel, R. Barbato,
X. Tang // SPWLA 39th Annual Logging Symposium,
1998, May 26-29, Abstr. Log Analyst. –
1998. – V.39. – Р.67-69.
38 Tang X. Fracture Hydraulic conductivity
estimation from borehole Stoneley wave transmission
and reflection data / X. Tang // SPWLA 37th
Annual Logging Symposium, 1996, June 16-19,
Abstr. Log Analyst. – 1996. – V.37. – Р.31-33.
39 Edo T. Fracture and permeability evaluation
in a fault zone from sonic waveform data /
T. Edo, H. Ito, M. Badri, M. El Sheikh // SPWLA
38th Annual Logging Symposium, 1997, June 15-
18, Abstr. Log Analyst. – 1997. – V.38. – Р.55-56.
40 Wu X. Estimation of permeability from attenuation
of the Stoneley wave in a borehole /
X. Wu, K. Wang // SEG / Denver’96: SEG Int.
Expo. And 66th Annual Meet., Denver, Coto, 1996,
November 10-15, V.1 – Tulsa (Oklahoma). – 1996.
– C.BG3.7.
41 Марков М. Г. Некоторые проблемы обработки
данных акустического каротажа с использованием
волны Стоунли / М. Г. Марков //
Каротажник. – 2000. – №72. – С.34-41.
42 Козяр В. Ф. Выделение проницаемых
пород-коллекторов по параметрам волны Стоунли
(результаты промышленных испытаний) /
В. Ф. Козяр, Н. К. Глебочева, Н. Я. Медведев //
Каротажник. – 1999, – №56. – С.52-59.
43 Крутин В. Н. Волновой акустический
каротаж и проницаемость. Теоретические результаты
/ В. Н. Крутин, М. Г. Марков // Каротажник.
– 1999. – №57. – С.16-22.
44 Будыко Л. В. Об определении проницаемости
по материалам волнового АК /
Л. В. Будыко // Каротажник. – 2000. – №72. –
С.56-63.
45 Марков М. Г. О выборе моделей при
решении прямых и обратных задач в теории АК
в пористых проницаемых средах / М. Г. Марков
// Каротажник. – 2000. – №77. – С.27-36.
46 Tang X. M. Joint International of Formation
Permeability from Wireline Acoustic, NMR
and Image log Data / X. M. Tang, M. Altunbay,
D. Storey // SPWLA 39th Annual Logging Symposium,
May 26-29. – 1998, – P.KK1-KK14.
47 Козяр В. Ф. Волны Лемба и Стоунли в
скважине и решаемые с их помощью задачи
промысловой геофизики / В. Ф. Козяр,
Н. В. Козяр // Каротажник. – 2013. – № 4 (226).
– С. 99-125.
48 Коноплев Ю. В. Выделение невыработанных
нефтяных пластов в эксплуатационных
скважинах и проницаемых интервалов в разведочных
скважинах по данным сейсмоакустических
исследований / Ю. В. Коноплев, В. Н. Лисицкий,
В. П. Логинов и др. // Каротажник. –
1998. – № 50. – С.54-63.
49 Методические рекомендации по определению
подсчетных параметров залежей нефти
и газа по материалам геофизических исследований
скважин с привлечением результатов
анализа керна, опробования и испытания продуктивных
пластов / Под ред. Б. Ю. Вендельштейна,
В. Ф. Козяра, Г. Г. Яценко. –
Калинин: НПО “Союзпромгеофизика”, 1990. –261 с.
50. Поляков Е. Е. Применение широкополосного
волнового акустического каротажа для
определения характера насыщения и ФЕС коллекторов
через колонну / Е. Е. Поляков,
А. Я. Фельдман, В. И. Ищенко, Е. А. Федорова
// Каротажник. – 1997. – №33. – С.18-29.
51 Добрынин В. М. Новая технология
определения текущей нефтенасыщенности /
В. М. Добрынин, А. В. Городнов, В. Н. Черноглазов
// Каротажник. – 1996. – №29. – С.57-67.
52 Moos D. Sonic logging through casing for
porosity and fluid characterization in the Wilmington
field, CA / D. Moos, J. Dvorkin // SEG / Denver’96:
SEG Int. Expo. And 66th Annual Meet.,
Denver, Coto, 1996, November 10-15, – Tulsa
(Oklahoma), – 1996. – V.1. – C.BG2.5.
53 Saxena V. Hydrocarbon evaluation through
modulus decomposition of sonic velocities in shaly
sands / V. Saxena // SPWLA 37th Annual Logging
Symposium, 1996, June 16-19, Abstr. Log Analyst.
– 1996. – V.37. – Р.76-78.
54 Ramamoorthy R. Fluid identification
through dynamic modulus decomposition in carbonate
reservoirs / R. Ramamoorthy,
W. F. Murphy // SPWLA 39th Annual Logging
Symposium, 1998, May 26-29, Abstr. Log Analyst.
– 1998. – V.39. – Р.131-133.
55 Добрынин В. М. Опыт применения волнового
акустического каротажа для оценки текущей
нефтенасыщенности пластов /
В. М. Добрынин, А. В. Городнов, В. Н. Черноглазов
и др. // Каротажник. – 2000. – №71. –
С.21-27.
56 Condessa L. G. Hydrocarbon identification
in fresh-water bearing reservoirs using dynamic
Poisson’s ratio: a case study / L. G. Condessa //
Trans. SPWLA 36th Annual Logging Symposium,
1995, June 26-29, paper K.
57 Hornby B. E. Analysis of full-waveform
sonic data acquired in unconsolidated gas sands /
B. E. Hornby, E. C. Pasternack // SPWLA 39th

Annual Logging Symposium, 1998, May 26-29,
Abstr. Log Analyst. – 1998. – V.39. – Р.93-94.
58 Бетчер С. А. Прогноз текущей нефтенасыщенности
терригенных коллекторов по материалам
волнового АК / С. А. Бетчер, В. А. Зеренинов,
Б. З Лабковский.// Каротажник. –
1998. – №48. – С.15-22.
59 Ахияров В. Х. Новые промысловогеофизические
технологии контроля результатов
разработки месторождений углеводородов /
В. Х. Ахияров, Е. Е. Поляков, М. Л. Микин
и др. // Геоинформатика. – 1996. – №4-5. – С.95-
101.
60 Поляков Е. Е. Современные геофизические
технологии контроля разработки газовых
и нефтяных месторождений / Е. Е. Поляков,
В. Г. Фельдман, В. Г. Фоменко и др. // Каротажник.
– 1998. – №52. – С.46-49.
61 Левянт В. Б. Методические рекомендации
по применению пространственной сейсморазведки
на разных этапах геологоразведочных
работ на нефть и газ / В. Б. Левянт, К. Е. Закревский,
В. И. Пораскун. – М., 2000. – 64 с.
62 Brown A. R. Interpretation of ThreeDimension
Seismic Data / A. R. Brown. – Tulsa,
AAPG Memoir 42, 2004. – 542p.
63 Боганик Г. Н. Сейсморазведка: Учебник
для вузов / Г. Н. Боганик, И. И. Гурвич. –
Тверь: Изд.АИС, 2006. – 744 с.
64 Славкин В. С. Моделирование природных
резервуаров нефти и газа на основе структурно-литологической
интерпретации данных
сейсморазведки и бурения / В. С. Славкин,
Е. А. Копилевич. – М.: ВНИИОЭНГ, 1995. –
168 с.
65 Розробка технології комплексування
нових геофізичних методів дослідження свердловин
та сейсморозвідки (методичні рекомендації)
/ В. Г. Колісніченко, Г. О. Кашуба,
В. А. Рюмін // Визначення пріоритетних нафтогазоперспективних
площ та об’єктів в межах
північних окраїн Донбасу, перспектив нафтогазоносності
перехідних та мілководних зон півдня
України та розробка технології комплексування
нових геофізичних методів дослідження
свердловин та сейсморозвідки. Звіт: Дог. № 4-
НДР-07, 2007. – 276 с.
66 Розловская С. Е. Интерпретация материалов
волнового акустического каротажа с
целью определения угла наклона границ отражения
/ С. Е. Розловская // Международная
конференция “Ресурсо-воспроизводящие, малоотходные
и природоохранные технологии освоения
недр”, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,18-
21 сентября 2012 г. – С.194-196.
67 Фролова С. Є. Методологічні аспекти
підвищення ефективності використання інформативного
сигналу хвильового акустичного каротажу:
дис. на здобуття наук. ступеня канд.
геол. наук – Івано-Франківськ, 2011. – 120 с.
68 Гогоненков Г. Н. Изучение детального
строения осадочных толщ сейсморазведкой /
Г. Н. Гогоненков. – М.: Недра, 1987, – 221 с.
69 Муц С. Є. Визначення геогустинного
розподілу за даними акустичного каротажу /
С. Є. Муц // Тези доповідей наук.-практ. Конференції
«Нафтогазова геофізика – стан та перспективи».
– Івано-Франківськ. – 2009. – С.200-
202.
70 Фролова С. Є. Використання акустичного
каротажу для визначення густини гірських
порід / С. Є. Фролова // Геодинаміка. – Львів. –
2011.- № 2 (11).–С. 310-312.
71 Дахнов В. Н. Геофизические методы
определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения
горных пород / В. Н. Дахнов. –
М.: “Недра”, 1975. – 344 с.
72 Федоришин Д. Д. Теоретико-експериментальні
основи петрофізичної та геофізичної
діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів
нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної
провінції): дис. на здобуття наук.
ступеня доктора геол. наук / Федоришин Дмитро
Дмитрович – Львів, 1999. – 288 с.
73 Вендельштейн Б. Ю. Геофизические методы
определения параметров нефтегазовых
коллекторов (при подсчете запасов и проектировании
разработки месторождений) /Б. Ю. Вендельштейн, Р. А. Резванов. – М.: Недра,
1978. – 318 с.
74 Карпенко А. Н. Интерпретационная модель
акустического каротажа (по ∆Т ) для песчано-алевритовых
пород Бильче-Волицкой зоны
Предкарпатского прогиба / А. Н. Карпенко
// Геофизический журнал. – 2005. – №4, – Т.27.
– С.626-635.
75 Авчан Г. М. Физические свойства осадочных
пород при высоких давлениях и температурах
/ Г. М. Авчан. – М.: Недра, 1972. –
145 с.
76 Старостін А. В. Геофізичне моделювання
з метою контролю вилучення вуглеводнів у
процесі розробки продуктивних порід-колекторів
складної будови (на прикладі родовищ
ДДЗ): дис. на здобуття наук. ступеня канд. геолог.
наук. – Івано-Франківськ, – 2009. – 226 с.
77 Вербицкий Т. З. Построение интерпретационных
уравнений для оценки пористости
по акустическому каротажу / Т. З. Вербицкий,
О. В. Шеремета, Г. И. Петкевич, Ю. Н. Усенко
// Нефт. и газовая пром-сть. – 1973. – №5. –
С. 8 – 10.
78 Сільвейн Дж. Пірсон Справочник по
интерпретации данных каротажа. – М.: Недра,
1966. – 414 с.
79 Патент кл. 340 – 15.5 ВН, (G01V1/40),
№ 3909775 США/ Lavigne J.C.Methods and apparaturs
for acoustic logging through casing.
[Schlumberger Technology Corp.]: Заявл.
26.10.73, № 409.788. – Опубл. 30.09.75.
80 Карпенко О. М. Науково-методичні засади
оцінки ємнісно-фільтраційних властивостей
гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ
вуглеводнів за даними геофізичних досліджень
/ автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра геол. наук: спец. 04.00.22 ”Геофізика”
/ Карпенко Олексій Миколайович; Київ. Київський
національний університет ім. Т. Шевченка.
– Київ, 2005. – 24 с.
81 Патент № 86678 Українa, МПК G01V
1/28, G01V 5/00. Спосіб визначення пористості
глинистих порід в нафтогазових свердловинах /
Кашуба Г. О., Кулик В. В., Бондаренко М. С.;
заявник і патентовласник Інститут геофізики
НАН України. – № а200707907; заявл.
13.07.2007; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9.
82 Кашуба Г. О. Деякі аспекти визначення
пористості глинистих колекторів за даними АК
/ Г. О. Кашуба, С. Є. Муц // Моніторинг геологічних
процесів: матеріали ІХ Міжнар. наук.
конференції, 14-17 жовтня 2009р. – Київ, 2009. –
С.178-180.
83 Муц С. Є. Врахування глинистості порід-колекторів
при визначенні коефіцієнта пористості
за матеріалами акустичного каротажу /
С. Є. Муц // Розвідка та розробка нафтових і
газових родовищ. – Івано-Франківськ. – 2010.
– №1(34). – С.132-137.
84 Розловська С. Є. Зіставлення різних
способів визначення коефіцієнта пористості
теригенних колекторів з врахуванням глинистості
за даними акустичного каротажу //
С. Є. Розловська, Н. С. Ганженко, К. І. Муц //
Геодинаміка. – Львів. – 2013. – №1(14).
85 Дзебань И. П. Изучение возможностей
совместного использования ультразвуковых
продольных и поперечных волн для исследования
разрезов скважин: Автореф. дис. канд. тех.
наук. – М., 1970. – 32 с.
86 Петкевич Г. И. Акустические исследования
горных пород в нефтяных скважинах /
Г. И. Петкевич, Т. З. Вербицкий. – К.: Наукова
думка, 1970. – 125 с.
87 Николаевский В. Н. Механика пористых
и трещиноватых сред / В. Н. Николаевский. –
М.: Недра, 1984. – 232 с.
88 Вимірювання параметрів імпульсних
коливань / Федорів Р. Ф. – К.: Наук. думка,
1984. – 152 с.
89 Федорів Р. Ф. Система автоматичного
пошуку, виділення та відбору першого вступу
сигналу акустичного зонда / Р. Ф. Федорів,
Г. О. Кашуба // Розвідка і розробка нафтових і
газових родовищ. – Івано-Франківськ. – 1997. –
Вип. 34, том 1. – С . 131 – 142.
90 Кашуба Г. О. Теоретичні та методичні
основи визначення ємнісних параметрів порідколекторів
за даними інтерпретації акустичних
хвильових полів: дис. на здобуття наук. ступеня
канд. геолог. наук, – Івано-Франківськ, 2004. –
150 с.
91 Журавлев Т. Б. Особенности обработки
данных ядерно-физических методов при определении
текущей нефтенасыщенности коллекторов
сложно построенных низкопоровых карбонатно-терригенных
отложений /
Т. Б. Журавлев, А. Н. Тропин, К. В. Чернолецкий
и др. // Каротажник. – 2009. – Вып.178.
– С.15–29.
92 Тимошенко А. П. Опыт применения
импульсного нейтрон-нейтронного каротажа
для оценки коллекторских свойств и текущей
газонасыщенности пластов Северо-Ставропольского
подземного хранилища газа / А. П. Тимошенко,
А. А. Зименко, Л. М. Едигорьянц
и др. // Каротажник. – 2007. – Вып.162. –
С.122–132.
93 Кулик В. В. Спільне використання методів
радіоактивного і акустичного каротажу
для визначення пористості пластів в обсаджених
свердловинах / В. В. Кулик, М. С. Бондаренко,
Г. О. Кашуба та ін. // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка,
сер. “Геологія”, – 2007. – Вип. 41-42. – С. 103–
106.
94 Дворкин В. И. Особенности изменения
нефтенасыщенности в прискважинной зоне коллекторов
в обсаженных скважинах /
В. И. Дворкин // Каротажник. – 2004. –
Вып.7(120). – С.66-81.
95 Малев А. Н. Исследование методических
возможностей двухзондового импульсного
нейтрон-нейтронного каротажа для определения
текущей газонасыщенности / А. Н. Малев,
И. В. Бабкин // Каротажник. – 2007. – Вып.162.
– С.153 –168.
96 Косолапов А. Ф. Оценка нефтеводонасыщенности
терригенных коллекторов по данным
акустического каротажа / А. Ф. Косолапов
// Куйбышев: ТатНИПИнефть. – 1971. –
вып.XIX. – С.82-85.
97 Голиков Н. А. Влияние насыщенности
флюидом на динамические характеристики P и
S волн в образцах горных пород /
Н. А. Голиков, А. Д. Заикин // SPWLA / ЕАГО /
РГУ НГ Международная конференция и выставка
по геофизическим исследованиям скважин
“Москва – 98”, 8-11 сентября 1998. Доклад
М.1.1.
98 Кушнарев С. В. Использование акустического
зондирования для изучения нефтегазоносных
коллекторов Западной и Восточной
Сибири / С. В. Кушнарев, А. П. Базылев,
В. З. Кокшаров, Ю. А. Нефедкин // SPWLA /
ЕАГО / РГУ НГ Международная конференция
и выставка по геофизическим исследованиям
скважин “Москва – 98”, 8-11 сентября 1998.
Доклад В.1.6.
99 Кашуба Г.О. Оцінка характеру насичення
порід-колекторів за даними амплітуди “нульового
зонда” багатозондового акустичного
каротажу / Г.О.Кашуба, С.Є.Муц, Р.Ф.Федорів
// Науковий вісник ІФНТУНГ. – ІваноФранківськ
– 2010. – №2(24). – С.15-22.
100 Розловская С. Е. Использование амплитуды
продольной волны многозондового
акустического каротажа для определения характера
насыщения коллекторов / С. Е. Розловская
// ХІІ Международная конференция
“Ресурсо-воспроизводящие, малоотходные и
природоохранные технологии освоения недр”,
г. Занджан, Иран, –16-20 сентября 2013 г.
101 Князев А. Р. Новые способы выполнения
акустического каротажа скважин и интерпретации
полученных данных / А. Р. Князев //
Каротажник. – 2007. – №3(156) . – С. 84-96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Розловська, С. Є. (2014). Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 129–140. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/510

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ