Методика ідентифікації наскрізних пошкоджень ізоляційного покриття підземних трубопроводів

Автор(и)

  • В. С. Цих ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • А. В. Яворський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • А. О. Снарський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 4068251

Ключові слова:

дефект, метод, контроль, інформативний параметр, опрацювання результатів, критерій хі-квадрат.

Анотація

Проведено короткий аналіз основних досліджень та публікацій в напрямку існуючих методів та методик контролю технічного стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів з поверхні землі. Отримані результати багаторазових вимірювань значень струму в стінках досліджуваного підземного трубопроводу, який розміщений на території спеціального навчально-наукового полігону для технічної діагностики підземних комунікацій. Запропоновано новий підхід до виявлення та ідентифікації наскрізних пошкоджень ізоляційного покриття підземних трубопроводів на основі аналізу та опрацювання експериментальних результатів. Акцент досліджень зроблено на обстеженні підземних трубопроводів, які розміщуються на території складних технологічних об’єктів нафтогазового комплексу – газокомпресорних чи нафтоперекачувальних станціях. Запропоновано використання критерію хі-квадрат з метою оцінювання критичних відхилень наявних експериментальних результатів від теоретично прогнозованих на основі отриманої аналітичним способом сукупності апроксимаційних залежностей. Отримані результати, які дозволили підтвердити наявність характерних змін значень струму в стінках досліджуваного трубопроводу в околі наскрізних пошкоджень ізоляції, що дає змогу провести ідентифікацію таких дефектів в реальних умовах експлуатації підземних трубопроводів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Методика оценки фактического положения
и состояния подземных трубопроводов
[Текст]: ВРД 39-1.10-026-2001. – [Введена в
действие 29.01.01]. – М.: ВНИИГАЗ, 2001. –
62 с.
2 Джала Р.М. Електромагнітні обстеження
і контроль корозії трубопроводів / Р.М. Джала
// Механіка руйнування і міцність матеріалів :
довідн. посіб. / [В.В. Панасюк]. – Т.5 : Неруйнівний
контроль і технічна діагностика / під ред.
З.Т. Назарчука. – Львів : ФМІ НАН України. –
2001. – Розд. 5. – С. 263-330.
3 Яворський А.В. Фазовий метод контролю
ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів
/ А.В. Яворський, С.П. Ващишак, А.М.
Карпаш // Методи та прилади контролю якості.
– 2008. – №21 – С. 14–18.
4 Мухлинін С.М. Розробка методу двочастотних
вимірювань для контролю стану ізоляції
трубопроводів, що знаходяться у вологих ґрунтах
та під водою / С.М. Мухлинін // Методи та
прилади контролю якості. – 2012. - №1. – С. 16-
25.
5 Вербенець Б.Я. Безконтактний метод і
прилади для контролю протикорозійного захисту
підземних трубопроводів : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.
05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення
складу речовин» / Вербенець Богдан
Ярославович; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. –
Львів, 2011. – 20 с.
6 Джала Р.М. Методи і засоби електромагнітних
обстежень захисту від корозії підземних
трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня доктора техн. наук : спец. 05.11.16
«Інформаційно-вимірювальні системи» / Джала
Роман Михайлович, Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів,
2002. – 36 с.
7 Нетрадиционные методы диагностики
магистральных газопроводов [Текст] /
Ю.А. Степанов, Е.С. Грушко, И.А. Эндель и др.
// Диагностика трубопроводов. Докл. и сообщ.
на Шестой международной деловой встрече
"Диагностика-96". – М.: ИРЦ ГАЗПРОМ, 1996.
– С. 10-20.
8 Костів Б.В. Удосконалення безконтактного
визначення струмів в стінках підземних
трубопроводів для контролю їх ізоляційного
покриття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади
і методи контролю та визначення складу речовин»
/ Костів Богдан Володимирович;
ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.
9 Яворський А.В. Розробка методу та системи
для безконтактного контролю стану ізоляції
промислових нафтогазопроводів : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю
та визначення складу речовин» / Яворський
Андрій Вікторович, ІФНТУНГ. – ІваноФранківськ,
2005. – 20 с.
10 ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві
магістральні. Загальні вимоги до захисту від
корозії – Київ: Держспоживстандарт України,
2003. – 68 с.
11 Инструкция по диагностированию технического
состояния подземных стальных газопроводов
[Текст]: РД 12-411-01. – [Введена в
действие 15.09.01]. – М.: Госгортехнадзор России,
2002. – 50 с.
12 Магістральні газопроводи. Методика
визначення технічного стану захисного покриву
та корозійного стану зовнішньої поверхні
труби: СОУ 60.3-30019801-070:2009. – [Чинний
від 2010 – 01 – 20]. – К. : ДК «Укртрансгаз»,
2009. – 66 с.
13 Магістральні нафтопроводи. Нафтоперекачувальні
станції, морські термінали. Продовження
терміну експлуатування технологічного
обладнання і трубопроводів за результа-
тами технічного огляду, експертного обстеження.
Правила та порядок: СОУ 60.3-31570412-
028:2007. – [Чинний від 2007 – 09 – 28]. – К. :
ВАТ «Укртранснафта», 2007. – 32 с.
14 Пат. 77975 Україна, МПК G01N 27/24.
Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного
покриття підземних нафтогазопроводів
/ винахідники: Цих В.С., Яворський А.В., Ващишак
С.П., Карпаш О.М. – u201206856; заявл.
05.06.2012; опубл. 11.03.2013. – 4 с.
15 Цих В.С. Багатопараметровий контроль
стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів
/ В.С. Цих // Вісник Тернопільського
національного технічного університету. –
2013. - №3 (71). – С. 220-229.
16 Цих В.С. Експериментальне підтвердження
застосування комплексного підходу до
виявлення та ідентифікації дефектів ізоляційного
покриття підземних нафтогазопроводів /
В.С. Цих, А.В. Яворський // Нафтогазова енергетика.
– 2013. - №2 (20). – С. 92-100.
17 Цих В.С. Усовершенствованный подход
к идентификации дефектов изоляционных покрытий
подземных нефтегазопроводов /
В.С. Цих, А.В. Яворский // Научни известия на
НТСМ (Болгария). – 2013. – №2 (139). – С.44-
47.
18 Цих В.С. Ідентифікація дефектів ізоляційного
покриття підземних нафтогазопроводів
на території складних технологічних об’єктів /
В.С. Цих, А.В. Яворський // Методи та прилади
контролю якості. – 2013. – №2. – С. 7-13.
19 Диференціація локальних пошкоджень
ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного
поля / Р.М. Джала, В.Р. Джала, Б.Я. Вербенець,
О.М. Семенюк // Методи та прилади
контролю якості. – 2012. – №1 (28). – С. 33-40.
20 Вербенець Б.Я. Ефект витікаючого струму
в безконтактних обстеженнях підземних трубопроводів
/ Б.Я. Вербенець, В.Р. Джала,
Р.М. Джала // Фізичні методи та засоби контролю
середовищ, матеріалів та виробів (Серія), вип. 12:
Неруйнівний контроль та технічна діагностика
матеріалів і конструкцій: Зб. наук. праць. – Львів:
ФМІ НАНУ, 2007. – С. 83-86.
21 Бурымский В.К. Обследование трубопроводов
Ахтырского НГДУ / В.К. Бурымский,
В.А. Гирнык // Техническая диагностика и неразрушающий
контроль. – 2000. – №4. – С. 72-
78.
22 Мухлинін С.М. Вдосконалення методів
та засобів контролю якості ізоляційного покриття
трубопроводів, що знаходяться у вологих
ґрунтах та під водою : дис. канд. тех. наук:
05.11.13 / Мухлинін Сергій Михайлович. –
Київ, 2012. – 192 с.
23 Джала Р.М. Аналіз інформативності коефіцієнта
заникання струму у електромагнітному
методі контролю ізоляції трубопроводів /
Р.М. Джала, Л.П. Дікмарова // Технічна діагностика
та неруйнівний контроль. – 1999. – №3. –
С. 45-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-05

Як цитувати

Цих, В. С., Яворський, А. В., & Снарський, А. О. (2014). Методика ідентифікації наскрізних пошкоджень ізоляційного покриття підземних трубопроводів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(52), 137–146. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/550

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають