Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності 46 привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідроакустичним методом

Автор(и)

  • Б. О. Чернов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. М. Западнюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

родовище, поклад, свердловина, видобування, розробка, гідроакустика, пристрій.

Анотація

Одним із важливих питань сьогодення нафтогазовидобувної галузі є підвищення проникності приви-
бійної зони пласта. Розглянуто завдання підвищення ефективності діючих родовищ за рахунок забезпечення
потенційних можливостей кожної окремо взятої свердловини. Пропонується вирішення даної проблеми без
значних матеріальних затрат та часу. Розглянуто класифікації методів дії на пласт з метою підвищення
нафтовіддачі. Описано основні вимоги, що висуваються до вибору методу дії на пласт у кожному окремо-
му випадку. Наведено класифікацію фізико-гідродинамічних методів підвищення вуглеводневилучення. Роз-
глянуто характеристику найбільш розповсюджених на промислі методів дії на привибійну зону та обґрун-
товано їх техніко-економічні особливості. Показана ефективність застосування методів з практичного
боку їх використання. Описано застосування запропонованих методів та результати їх впровадження на
родовищах. Запропоновано технологію комплексного впливу на процес підвищення вилучення вуглеводнів, яка
включає дві складові: гідравлічну та акустичну. Розглянуто дію акустичного поля на процеси, які відбува-
ються в привибійній зоні свердловини та пласта при запропонованій обробці. Встановлено ефективність
використання акустичного поля для проблемних родовищ з високов’язкими нафтами родовища Прикар-
паття та Карпат). Встановлено позитивний ефект у випадку застосування сумісної дії потоку рідини,
тобто гідравлічної складової, та акустичних хвиль для закольматованих ділянок пласта. Обґрунтовано
використання пристроїв гідроакустичної дії та враховано конструктивні недоліки попередників. Наголо-
шується на перевагах гідроакустичного впливу над застосовуваними технологіями підвищення проникності
привибійної зони. Запропоновано область застосування розробленого пристрою та розглянуто основні
технологічні завдання, які він дозволяє вирішити. Подана класифікація існуючих пристроїв ідентичного
впливу на пласт, їх принцип дії, технічні характеристики, область застосування та особливості експлуа-
тації. Представлено схему генератора гідроакустичних імпульсів та його конструктивні особливості. Ко-
ротко наведено опис процесів, які відбуваються в самому генераторі, та механізм їх впливу на зносостій-
кість елементів конструкції. Подано висновки про ефективність застосування сучасних методів підвищен-
ня продуктивності видобування вуглеводнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 www.tatneft.ru
2 Бойко В.С. Розробка та експлуатація на-
фтових родовищ / В.С. Бойко. – К.: Реал-Принт,
2004. – 695 с.
3 www.tegaz.ru
4 Довідник з нафтогазової справи: за заг.
ред. В.С. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремій-
чука. – Київ-Львів.: Місіонер, 1996. – 620 с.
5 Акульшин О.І. Технологія видобування,
зберігання і транспортування нафти і газу:
навч. посіб. / О.І. Акульшин, О.О. Акульшин,
В.С. Бойко та ін. – Івано-Франківськ: Факел,
2003. – 434 с.
6 Вітчизняні технології та технічні засоби
для будівництва горизонтальних свердловин /
Я.В. Кунцяк, К.В. Булатов, В.Д. Новиков та ін.
// Нафтова і газова промисловість. – 2003. – №3.
– С.13-14.
7 Кузнецов О.Л. Применение ультразвука в
нефтяной промышленности / О.Л. Кузнецов,
С.А. Ефимова. – М.: Недра, 1983. – 192 с.
8 Нефтесервис зима 2008. «Технология
плазменно-импульсного воздействия на проду-
ктивные пласты с целью увеличения извлекае-
мости нефти» стр.52
9 Кузнецов О.Л. Физические основы виб-
рационного и акустического воздействия
на нефтегазовые пласты / О.Л. Кузнецов,
Э.М. Симкин, Дж. Чилингар. – М.: Мир, 2001. –
260 с.
10 Пат. України № 63187 Е21В 28/00.
Генератор гідроакустичних імпульсів / Чер-
нов Б.О., Чернова М.Є., Западнюк М.М., Іль-
ків І.М., Мозолев О.А.; завник Чернов Борис
Олександрович. – № u201105983; заявл.
13.05.2011; опубл. 26.09.2011. – Бюл. №18

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-27

Як цитувати

Чернов, Б. О., & Западнюк, М. М. (2012). Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності 46 привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідроакустичним методом. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 46–56. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/82

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають