Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність

Автор(и)

  • Б. Й. Маєвський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • С. С. Куровець ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. В. Здерка ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. В. Ярема Науково-дослідний проектний інститут ВАТ “Укрнафта”, Північний бульвар ім. Пушкіна, 2, м. Івано-Франківськ, 76019, т/ф (03422) 776140

Ключові слова:

проникність, вторинні перетворення, розущільнення

Анотація

Розглянуто сучасний стан вивчення постседиментаційних перетворень порід-колекторів. Отримано
геолого-статистичні залежності зміни величини гранулярної пористості з глибиною у межах Бориславсь-
кого нафтопромислового району. Підтверджено, що до глибини 3900 м не спостерігається значного погір-
шення ємнісно-фільтраційних властивостей палеогенових порід-колекторів. На підставі комплексу лабора-
торних досліджень шліфів та геофізичних досліджень свердловин виділено інтервали розущільнення палео-
генових порід-колекторів. Встановлено, що для утворення вуглеводневих скупчень у щільних глибокозануре-
них частинах розрізу важливе значення мають формування глибинних зон розущільнення за рахунок механі-
чного розущільнення порід під дією тектонічних процесів та їх фізико-хімічного вилуговування агресивними
компонентами міграційних флюїдів. Встановлено, що в зоні середнього та пізнього катагенезу вторинна
пористість зумовлює розвиток порід-колекторів промислового значення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Литология и породы-коллекторы на
больших глубинах в нефтегазоносных провин-
циях Украины / Д.В. Гуржий, М.П. Габинет,
А.Е. Киселев и др. – Киев: Наук. думка, 1983 –
184 с.
2 Коссовская А.Г. Проблема эпигенеза /
А.Г. Коссовская, В.Д. Шутов // Эпигенез и его
минеральные индикаторы: Тр. ГИН АН СССР,
1971. – Вып. 221. – С. 9–34.
3 Копелиович А.В. Эпигенез древних толщ
юго-запада Русской платформы /
А.В. Копелиович // Тр.ГИН АН СССР, 1965.–
Вып. 121.–311 с.
4 Габинет М.П. Вторичные изменения и
катагенетическая зональность осадочных пород
Украинских Карпат / М.П. Габинет. – В кн.:
Неметаллические ископаемые. – Киев: Наук.
думка. – 1982. – С.103-117.
5 Трушкевич Р.Т. Формування покладів
нати і газу у західному регіоні України/
Р.Т. Трушкевич, Л.П. Швай // Нафтова і газова
промисловість. – 1998. – №4. – С.7-9.
6 Вплив вторинних змін на колекторські
властивості глибокозанурених порід-колекторів
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину /
М.І. Манюк, Б.Й. Маєвський, В.Р. Хомин,
Т.В. Здерка, І.Л. Захарук // Науковий вісник
ІФНТУНГ. – 2011. – №2. –
7 Предтеченская Н.С. Опыт обоснования
нижнего предела проницаемосты, пористости и
мощности продуктивных пластов колекторов в
условиях Предкарпатского прогиба /
Н.С. Предтеченская // Экспресс-инф. Сер. Гео-
логия, методы поисков и разведки месторожде-
ний нефти и газа. М.: ВИЭМС, 1972. Вып. 6. –
С. 14-32
8 Оценка нижних границ коллекторов
Долинского нефтепромышленого района /
В.П. Василечко, Р.А. Николаенко и др. // Неф-
тяная и газовая промышленность. – 1969. – №2.
– С. 30-32
9 Bogdanowicz K., Jaskolski S. Przyczynek
do znajomosci piaskowca boryslawskiego /
K. Bogdanowicz, S. Jaskolski // Rocz. Pol. tow.
geol. – 1928. – Vol.5. – S. 205-303
10 Григорчук К.Г. До проблеми періодиза-
ції катагенезу в контексті сучасних моделей
нафтогазоутворення / К.Г. Григорчук // Геоло-
гія і геохімія горючих копалин. – 2004. – № 3. –
С. 16-24.
11 Маевский Б.И. Влияние эндогенных
процессов на коллекторские свойства пород в
связи с поисками залежей нефти и газа на
больших глубинах / Б.И. Маевский, Б.В. Зациха,
Г.И. Антонишин // ІІІ Всесоюзн. конф. “Колек-
торы нефти и газа на больших глубинах”: тези-
сы докладов (1-3 февраля 1983 г.). – М., 1983. –
С. 102 – 104.
12 Літогенетичні аспекти утворення склад-
нопобудованих резервуарів нафти і газу в тери-
генних і карбонатних формаціях України /
К.Г. Григорчук, О.О. Максимова // Матеріали
6-ої міжнародної науково-практичної конфере-
нції ”Нафта і газ України“. Том 1. – Івано-
Франківськ, 31 жовтня – 3 листопада 2000. –
С. 112-113
13 Математичні методи в нафтогазовій
геології: [підручник] / О.Є. Лозинський,
В.О. Лозинський, Б.Й. Маєвський та ін. – Івано-
Франківськ: Факел, 2008. – 276 с.
14 Роль процесів катагенезу у формуванні
нафтогазоносних порід-колекторів палеогено-
вих відкладів Українських Карпат (Бориславсь-
кий нафтогазопромисловий район). / І.Т. Попп
// Матеріали 6-ої міжнародної науково-практи-
чної конференції ”Нафта і газ України“. Том 1.
– Івано-Франківськ, 31 жовтня – 3 листопада
2000. – С. 111-112
15 Нафтогазопромислова геологія: підруч-
ник / О.О. Орлов, М.І. Євдощук, В.Г. Омель-
ченко, та ін. – Київ. Наук. думка, 2005. – 432 с.
16 Особливості поширення порід-колекто-
рів Бориславського НГПР та вплив тріщинува-
тості на їх ємнісно-фільтраційні властивості /
Б.Й. Маєвський, І.Т. Штурмак, А.В. Ярема
та ін. // Нафтова і газова промисловість. – 2009.
– № 5. – С. 7-9.
17 Нестеренко М.Ю. Методика обґрунту-
вання нафтовіддачі та граничних значень пара-
метрів колекторів / М.Ю. Нестеренко,
Ю.І. Петраш, Г.П. Боднарчук // Геолого-гео-
фізичні дослідження нафтогазоносних надр
України: Зб. наук. пр. Т. 2. – Львів: УкрДГРІ,
1997-1998. – С. 3–11
18 Ромм Е.С. Фильтрационные свойства
трещиноватых горных пород / Е.С. Ромм. – М.:
Недра, 1966. – 283 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-01

Як цитувати

Маєвський, Б. Й., Куровець, С. С., Здерка, Т. В., & Ярема, А. В. (2012). Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 68–78. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/84

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають