Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантажування

Автор(и)

  • Є. І. Крижанівський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. І. Артим ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. М. Гойсан ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. В. Гриців ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

розвиток тріщини, схема навантаження, коефіцієнт інтенсивності напружень, поверхня руйнування.

Анотація

Запропоновано загальну фізичну схему росту півеліпсоїдних втомних тріщин на основі аналізу отри-
маних поверхонь руйнування зламів труб. Наведено уточнені формули розрахунку величин розмаху коефіціє-
нтів інтенсивності напружень для півеліпсоїдних тріщин за різних схем навантажування. Встановлено
зв'язок між втомними довговічностями зразків та відповідними їм розмірними залежностями півеліпсоїд-
них втомних тріщин за різних схем навантажування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Крыжановский Е.И. Исследование и по-
вышение сопротивления усталости бурильных
колонн при вращательном бурении скважин:
дисс. докт. техн. наук: 05.05.12 / Крыжановский
Евстахий Иванович. – Москва, 1990. – 480 с.
2 Иванова В.С. Природа усталости метал-
лов / В.С. Иванова, В.Ф. Терентьев. – М.: Ме-
таллургия, 1975. – 456 с.
3 Івасів В.М. Методи та засоби управління
бурильною колоною для забезпечення її надій-
ності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
докт. техн. наук: спец. 05.05.12 «Машини наф-
тової і газової промисловості» / Івасів Василь
Михайлович; Івано-Франків. нац. техн. ун-т
нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1999. – 31 с.
4 Одинг И.А. Допускаемые напряжения
в машиностроении и циклическая прочность
металлов / И.А. Одинг. – М.: Машгиз, 1962. –
260 с.
5 Серенсен С.В. Руководство по расчету на
усталость деталей машин (в вероятностном ас-
пекте) / С.В. Серенсен, В.П. Когаев. – М.:
ИМАШ ВНИИНМАШ. – 1972. – 107 с.
6 Трощенко В.Т. Трещиностойкость мате-
риалов при циклической нагрузке / В.Т. Тро-
щенко, В.В. Покровский, А.В. Прокопенко. –
К.: Наукова думка, 1978. – 256 с.
7 Артим В.І. Дослідження втомної довгові-
чності натурних зразків бурильних труб за ба-
гатоступеневого навантажування / В.І.Артим,
І.М. Гойсан // Розвідка та розробка нафтових і
газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. /
Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Іва-
но-Франківськ, 2010. – №1. – С. 46-52.
8 P.C. Paris and F. Erdogan, Transactions
ASME // Journal of Basic Engineering, 1963. – 85.
P. 528 - 533.
9 Гусев А.С. Расчет конструкций при слу-
чайных воздействиях / А.С. Гусев, В.А. Свет-
лицкий. – М.: Машиностроение, 1984. – 240 с.
10 G.R. Irwin, Transactions ASME // Journal
of Applied Mechanics, 1962. – 29. – P. 651 - 654.
11 Aboutorabi A.A. and Cowling M.J. Determination
of stress intensity factors for surface
cracks using fatigue crack growth data // International
Journal of Fracture, 1986. – 31, №1. –
P. 67-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-18

Як цитувати

Крижанівський, Є. І., Артим, В. І., Гойсан, І. М., & Гриців, В. В. (2012). Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантажування. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 99–108. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/86

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>