ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ДІЛЯНОК ПРИ БУДІВНИЦТВІ ПРИВИШКОВИХ СПОРУД СВЕРДЛОВИН

Автор(и)

  • Н. В. Гоптарьова Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. І. Попович НГВУ «Надвірнанафтогаз», 78400 м. Надвірна, Івано-Франківська область, вул. Михайла Грушевського, 13
  • Н. В. Броніцька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. В. Палійчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. В. Уграк ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • А. М. Стиславська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

свердловина, привишкові споруди, інженерно-геологічний елемент, моноліт, грунт

Анотація

Актуальність досліджень зумовлена необхідністю в забезпеченні промисловості вуглеводневою сировиною. На сьогоднішній день, для забезпечення потреб промисловості  та збільшення енергонезалежності України, доцільно проводити розробку родовищ вуглеводнів. Тому виникає потреба в бурінні і освоєнні нових свердловин. Однією з таких є нафтова свердловина 914-Пасічнянська, навколо якої планується будівництво комплексу привишкових споруд з метою її обслуговування. Відповідно до цієї мети слід провести комплекс інженерно-геологічних досліджень та робіт, спрямованих на детальне вивчення геологічних умов території будівництва. Основним завданням роботи є вивчення природних умов майданчика свердловини 914-Пасічнянська із розміщеними на ньому привишковими спорудами, оцінка взаємодії привишкових споруд із навколишнім середовищем, обгрунтування їх інженерного захисту. Об’єктом досліджень є процес взаємодії споруд із грунтовою основою, явища їх можливого просідання та несуча здатність інженерно-геологічних елементів (ІГЕ). Предметом досліджень є інженерно-геологічні умови території. У більш вузькому значенні – це характеристики всіх виділених ІГЕ (їх пористість, літологічний та гранулометричний склад, консистенція та інші параметри, визначені лабораторними та польовими методами), визначення рівня ґрунтових вод, оцінка зсувонебезпечності схилу та прогноз розвитку несприятливих фізико-геологічних процесів. В роботі використовувались аналітичні методи досліджень (аналіз літературних джерел та фондових матеріалів) та експериментальні. До останніх можна віднести такі дослідження, як буріння свердловин з відбором монолітів і проб ґрунту; лабораторні дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів; камеральна обробка матеріалів. Завдяки бурінню свердловин з відбором монолітів і проб ґрунту були отримані: схема розташування свердловин, позначки границь ІГЕ, нашарування грунтів,  зразки грунту для лабораторних досліджень. Лабораторні дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів дозволили нам отримати їх фізико-механічні характеристики, а завдяки камеральній обробці – інженерно-геологічний розріз. Результати, одержані в роботі, рекомендується застосовувати при будівництві привишкових споруд свердловини № 914. Також, ці результати доповнюють знання про геологічну будову даного регіону та Скибової зони складчатої області  Українських Карпат.

 

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Література

Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище України. - К.: ІГН НАН України, 2004. - 156 с.

Демчишин М. Г. Современная динамика склонов на территории Украины: инженерно-геологические аспекты. - К.: Наукова думка, 1992. - 256 с.

Габинет М.П. Геологія і корисні копалини Українських Карпат/ Габинет М.П., Кульчицький Я.О., Матковський О.І. - Львів: Вища школа, 1976. - 200 с.

Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості/ ДСТУ Б В.2.1-4-96. - Київ: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997.

Зоценко М. Л. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підручник/ М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников. - Полтава: ПНТУ, 2003. - 446 с.: іл.

REFERENCE

Demchishin M.G. Technogenical influences on the geological environment of Ukraine. K.: IGS NAS of Ukraine, 2004. 156 p.

Demchishin M.G. Modern dynamics of slopes on the territory of Ukraine: engineering and geological aspects. К .: Naukova Dumka, 1992.256 p.

Gabinet M.P., Kulchytsky Ya.O., Matkovsky O.I. Geology and mineral resources of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Vischa Shkola, 1976. 200 p.

Soils. Methods of laboratory determination of strength and deformation characteristics. (1997). DSTU B V.2.1-4-96. Kyiv: State Committee of Ukraine for Urban Planning and Architecture.

M.L. Zotsenko, V.I. Kovalenko, A.V. Yakovlev, O.O. Petrakov, V.B. Shvets, O.V. Shkola, S.V. Bida, Yu. L. Vinnikov. Engineering geology. Soil Mechanics, Fundamentals and Foundations: Textbook. Poltava: PNTU, 2003. 446 p .

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Гоптарьова , Н. В., Попович, І. І., Броніцька, Н. В., Палійчук, О. В., Уграк, Л. В., & Стиславська, А. М. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ДІЛЯНОК ПРИ БУДІВНИЦТВІ ПРИВИШКОВИХ СПОРУД СВЕРДЛОВИН. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(85). вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/898