Вплив ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу на ефективність видобування ретроградного конденсату

Автор(и)

  • С. В. Матківський Акціонерне Товариство «Укргазвидобування»;04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28
  • О. Р. Кондрат ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-4(85)-19-27

Ключові слова:

Цифрове моделювання, газоконденсатний поклад, ретроградна конденсація, технології підвищення конденсатовилучення, нагнітання сухого газу

Анотація

Для підвищення ефективності розробки газоконденсатних родовищ із значними запасами ретроградного конденсату проведено дослідження ефективності технології підтримання пластового тиску з використанням сухого газу на основі неоднорідної цифрової тривимірної моделі. Згідно з результатами моделювання встановлено, що у випадку нагнітання сухого газу в газоконденсатний поклад знижуються питомі втрати конденсату в пласті за рахунок стабілізації та підтримання пластового тиску на вищому порівняно з розробкою на виснаження рівні. Результати моделювання свідчать про те, що завдяки впровадженню технології підтримання пластового тиску зменшується насиченість порового простору конденсатом та, відповідно, забезпечується додатковий його видобуток переважно в газовій фазі на поверхню. Зі збільшенням ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу підвищується накопичений видобуток конденсату та, відповідно, кінцевий коефіцієнт вуглеводневилучення. За результатами проведених розрахунків підвищення коефіцієнтів вилучення конденсату залежно від ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу становить: 0,5–3,57 % ; 0,75–5,01 %; 1–6,08 %; 1,25–6,93 %; 1,5–7,70 %. На основі результатів статистичного аналізу розрахункових даних визначено оптимальне значення ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу, яке становить 0,972. Підвищення кінцевого коефіцієнта вилучення конденсату для наведеного оптимального значення ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу дорівнює 5,96 %. Результати проведених досліджень свідчать про високу технологічну ефективність впровадження технологій підтримання пластового тиску про розробці газоконденсатних родовищ із значними запасами конденсату.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kudrya S.A. Stantaperspektyvyro-zvytkuvidnovlyuvanoyienerhetyky v Ukraini. Visn. NAN Ukrayiny, 2015, No 12. P.19-26. [in Ukrainian]

Matkivsʹkyy S.V. Tekhnolohiyiulovlyuvannyatekhnohennohodioksyduvuhletsyutaperspektyvyyohoutylizatsiyi u vysnazhenykhnaftohazovykhrodovyshchakh. Naftohazovaenerhetyka. 2021. No. 2(36).P. 31-41 https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-2(36)-31-41[in Ukrainian]

Matkivskyi S., Kondrat O., Burachok O. Investigationoftheinfluenceofthecarbondioxide (CO2) injectionrateontheactivityofthewaterpressuresystemduringgascondensatefieldsdevelopment. GlobalTrends, ChallengesandHorizons. 2020. P. 1-10. https://doi.org/10.1051/

e3sconf/202123001011

Kondrat R.M. Gazokondensatootdachaplastov. M.:Nedra. 1992. 255 p. [in Russian]

Kryvulya S.V., Bikman YE.S., Kondrat O.R., Matkivsʹkyy S.V. Perspektyvydorozrobkyhazokondensatnykhrodovyshchizznachnymyzapasamyretrohradnohokondensatu: materialyMizhnar. nauk.-prakt. konf. Ivano-Frankivsʹk. 8-9 hrudnya. 2020. P. 99-102.[in Ukrainian]

Matkivskyi S., Khaidarova L. IncreasingtheProductivityofGasWellsinConditionsofHighWaterFactors. EasternEuropeSubsurfaceConference. 2021. Р. 1-16 https://doi.org/10.2118/208564-MS

Boyko V.S., Kondrat R.M., Yaremiy-

chuk R.S . Dovidnyk z naftohazovoyispravy. K.: Lʹviv. 1996. 620 p.[in Ukrainian]

Martynova M.A., Stepanova G.S., Kachalov O.B., Rasizade YA.M. Izvlecheniyevypavshegokondensatanapozdneystadiirazra-botkigazokondensatnogomestorozhdeniya. Gazovayapromyshlennost. 1976. No 6. P. 31-33.[in Russian]

Gurevich, G. R. Sposobypovysheniyakondensatootdachiplastov. Yezhegodnik «Itoginauki i tekhniki». Seriya «Razrabotkaneftyanykh i gazovykhmestorozhdeniy». 1985. Vol. 16.P. 132-184. [in Russian]

Davidovskiy A., Abramochkin S., Lopatina N. Multiphase Gas-Condensate MeteringTestswithIndividualFluidPropertiesModel. SPE RussianPetroleumTechnologyConference. 2017. https://doi.org/10.2118/187753-MS

BikmanYe. ForecastingHydrocarbonProductionatGasCondensateFieldsConsideringPhaseTransformationsofReservoirSystems. SPE EasternEuropeSubsurfaceConference. 2021. https://doi.org/10.2118/208562-MS

Burachok O.V. Pidvyshchennyaefektyvnostivyluchennyavuhlevodnivnariznykhstadiyakhrozrobkyhazokondensatnykhrodo-vyshch: dys.doctoraphilosofii. Ivano-Frankivsk, 2021. 247 p.[in Ukrainian]

ZakirovS. N. Razrabotkahazovykh, hazokondensatnykhineftekondensatnykhmesto-rozhdenij. М.: Struna, 1998. 628 p.[in Russian]

Kondrat R. M., Kondrat O. R. Kompleksnatekhnolohiyazbilʹshennyavuhle-vodnevyluchennya z vysnazhenykhhazo-kondensatnykhrodovyshch. Naukatainnovatsiyi. 2005. No 5. P. 24-39. [in Ukrainian]

Bikman Ye.S., Dyachuk V.V. Optymi-zatsiyasystemrozrobkyhazokondensatnykhrodovyshchUkrayiny z vysokymvmistomvuhlevodniv S5+ v plastovomuhazi. Problemynaftohazovoyipromyslovosti. 2006. No 3. P. 165–168. [in Ukrainian]

Zakirov S. N. Novyyeprintsipy i tekh-nologiirazrabotkimestorozhdeniynefti i gaza / S. N. Zakirov, I. S. Zakirov, M. N. Batanova[i dr.]. M.-Izhevsk. CH. 1. 520 p.[in Russian]

Leontyev I.A., Petrenko V.I., Rassokhin G.V. Obeffektevymyvaniyakondensataplastovoyvodoyprirazrabotkegazokondensatnykhmesto-rozhdeniy. Gazovoyedelo. 1968. No 3. P. 3-5. [in Russian]

Matkivskyi S., Kondrat O. Theinfluenceofnitrogeninjectiondurationattheinitial gas-watercontactonthegasrecoveryfactor. Eastern-European JournalofEnterprise Technologies. 2021. No 1(6 (109), P. 77–84. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.224244

Matkivskyi S., Burachok O. ImpactofReservoirHeterogeneityontheControlofWaterEncroachmentinto Gas-Condensate Reservoirsduring CO2 Injection. ManagementSystemsinProductionEngineering. 2022. Vol. 30. Iss. 1. P 62-68. https://doi.org/10.2478/mspe-2022-0008

Peshkin M.A. Vytesneniyevypavshegokondensataotorochkoyuglevodorodnogomitse-llyarnogorastvora. Gazovayapromyshlennost. 1977. No 2. P. 35-36. [in Russian]

Ter-Sarkisov R.M. Ispol'zovaniyeoboga-shchennogogazadlyapovysheniyakondensato-otdachi. Gazovayapromyshlennost. 1982. No10. P. 26-28. [in Russian]

Petrenko V.I., Il'chenko L.A., Dogot A.Ya. Faktory, vliyayushchiyenauglevodorodo-otdachugazokondensatnykhmestorozhdeniy v slozhnykhgeologicheskikh i termobaricheskikhusloviyakh. Razrabotka i ekspluatatsiyagazovykh i gazokondensatnykhmestorozhdeniy. 1988. No 9. 50 p. [in Russian]

Basniyev K.S., Livada G.M., Soshnin N.M. Metoddobychivypavshego v plastekondensatanapozdneystadiirazrabotkimestorozhdeniy. Razrabotka i ekspluatatsiyagazovykh i gazokondensatnykhmestorozhdeniy. 1973. No 12. P. 13-20. [in Russian]

Matkivskyi S., Kondrat O. Studyingtheinfluenceofthecarbondioxideinjectionperioddurationonthegasrecoveryfactorduringthegascondensatefieldsdevelopmentunderwaterdrive. MiningofMineralDeposits. 2021. Vol. 15. Iss. 2. P. 95-101. https://doi.org/10.33271/

mining15.02.095

Ter-Sarkisov R.M., Peshkin M.A. Primeneniyedvuokisiuglerodadlyaizvleche?-iyavypavshego v plastekondensata. Voprosy pro-yektir. i ekspl. mestorozhd. soslozhnymsostavomgaza. M.: VNIIgaz. 1983. P. 83-92. [in Russian]

Ter-Sarkisov R.M. Novayakontseptsiyavozdeystviyanagazokondensatnuyuzalezh'. Gazovayapromyshlennost. 1997. No 6. P. 16-18. [in Russian]

Gritsenko A. I., Ter-Sarkisov R. M., Klapchuk O. V. [i dr.] Zakachkazhidkikhuglevodorodov v plastdlyapovysheniya nefte-kondensatootdachi. Razrab. i ekspl. gaz. i gazo-kondens. mestorozhd. M: NIIEgazprom.1980. No. 6. 39 p. [in Russian]

Kondrat R. M., Marchuk Yu. V. Tekhnolohyya y tekhnykaékspluatatsyyhazo-kondensatnykhskvazhyn v oslozhnennykhuslovyyakh. Razrabotka y ékspluatatsyyahazovykh y hazokondensatnykhmestorozhdenyy. 1989. No 7. 38 p. [in Russian]

Burachok O. V., Pershyn D. V., Matkiv-skyy S. V., Bikman Ye. S., Kondrat O. R. Osoblyvostividtvorennyarivnyannyastanuhazokondensatnykhsumisheyzaumovyobme-zhenoyivkhidnoyiinformatsiyi. Rozvidkatarozrobkanaftovykh i hazovykhrodovyshch. 2020. No 1(74). P. 82-88. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-82-88[in Ukrainian]

Burachok, O. V., Pershyn, D. V., Matkivskyy, S. V., Kondrat, O. R. Doslidzhennyamezhizastosuvannya PVT-modeli “chornoyinafty” dlyamodelyuvannyahazokondensatnykhpokladiv. MineralniresursyUkrayiny. 2020. No 2. P. 43-48. https://doi.org/10.31996/mru.2020.2.43-48[in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Матківський, С. В., & Кондрат, О. Р. (2022). Вплив ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу на ефективність видобування ретроградного конденсату. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(85), 19–27. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-4(85)-19-27

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>